• TH EN
    TH
สุโขทัยเปิดจุดเที่ยวใหม่ “ทุ่งปอเทืองบ้านมนต์คีรี” เหลืองอร่ามกว่า 1 พันไร่
  • สุโขทัยเปิดจุดเที่ยวใหม่ “ทุ่งปอเทืองบ้านมนต์คีรี” เหลืองอร่ามกว่า 1 พันไร่
  • ที่บริเวณกลางทุ่งนาหมู่ 6 บ้านมนต์คีรี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ให้กลายเป็นทุ่งปอเทือง จำนวนกว่า 1,200 ไร่ ตามโครงการลดพื้นที่การผลิตข้าวในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ของกรมพัฒนาที่ดิน นั้นกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก หลังมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ และเชิญชวนให้ผู้สนใจมาเที่ยวชมความสวยงามของ “ทุ่งปอเทืองบ้านมนต์คีรี” ที่กำลังผลิดอกเหลืองอร่ามเต็มพื้นที่

  • นายมงคลชัย เรืองแจ่ม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.เมืองเก่า เปิดเผยว่า เกษตรกรในหมู่บ้านมนต์คีรีได้รับการสนับสนุนจากสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย ให้เข้าร่วมโครงการลดพื้นที่การผลิตข้าวนาปรัง แล้วหันมาปลูกปอเทืองแทน เพื่อใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพ และยังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ขายเป็นรายได้เสริมในช่วงหน้าแล้ง

  • นอกจากนี้ ชาวบ้านและผู้นำชุมชนยังได้ร่วมใจกันพัฒนา “ทุ่งปอเทืองบ้านมนต์คีรี” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วย เนื่องจากมีการเพาะปลูกกันจำนวนมาก วิวทิวทัศน์สวยงาม บรรยากาศดี และมีเทือกเขาทอดยาวเป็นฉากหลัง โดยเฉพาะในช่วงยามเย็นจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกผ่านทุ่งปอเทืองได้อย่างงดงาม

  • สำหรับผู้สนใจมาท่องเที่ยว สามารถใช้เส้นทางเริ่มต้นจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ต.เมืองเก่า ผ่านเข้าหมู่บ้านเชตุพน บ้านโซกเป็ด มาทางถ้ำพระแม่ย่า รวมระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณ “ทุ่งปอเทืองบ้านมนต์คีรี” โดยระหว่างทางจะมีป้ายลูกศรชี้บอกทางมาตลอด

  • นายสุชาติ เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย เปิดเผยว่า ที่หมู่ 6 บ้านมนต์คีรี ต.เมืองเก่า อ.เมือง มีการปลูกปอเทืองตามโครงการลดพื้นที่การผลิตข้าวนาปรังแล้ว 1,200 กว่าไร่ และปีนี้ยังมีเป้าหมายการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มในหลายอำเภอ รวมทั้งหมดประมาณ 8,600 ไร่

  • โดยพื้นที่ 4 ส่วนของเกษตรกร จะทำการไถกลบ 3 ส่วนเพื่อให้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน อีก 1 ส่วนให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทางกรมพัฒนาที่ดินจะรับซื้อคืนในราคากิโลกรัมละ 20 บาท รวมทั้งสนับสนุนค่ารถไถให้อีกไร่ละ 500 บาท ด้วย

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message