• TH EN
    TH
โครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  • โครงการชลประทานตรัง ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 ที่อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
  • นายวรพัฒน์จันทรัตน์ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำสำนักงานชลประทานที่16ในฐานะเลขานุการติดตามงานนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายก้องโชคแซ่เตียววิศวกรชลประทานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการชลประทานตรังลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำครั้งที่1อำเภอรัษฎาจังหวัดตรังโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้ความรู้แก่เกษตรกรซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอรัษฎาจังหวัดตรังจำนวน30รายเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)อำเภอรัษฎาจังหวัดตรัง

  • ในการนี้โครงการชลประทานตรังสำนักงานชลประทานที่16 ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับงานชลประทานในความรับผิดชอบความรู้ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งสาธิตการประดิษฐ์ระบบน้ำหยดจากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกษตรกรนำไปประยุกต์ใช้ในการใช้น้ำอย่างประหยัด

  • ที่มา: www.thainews.prd.go.th

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message