• TH EN
  TH
สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
 • สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร
 • โครงการไทยนิยม ยั่งยืนสัมฤทธิผล หลังรัฐบาลอุดหนุนงบกลางปี 2561 ให้สถาบันเกษตรกร วงเงิน 1,786.781 ล้านบาท สร้างโกดัง ฉาง ลานตาก และจัดซื้ออุปกรณ์รวบรวมและแปรรูปผลผลิต การเกษตร ตั้งเป้าไม่น้อยกว่า 700,000 ตันต่อปี ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ทันรองรับผลผลิตในฤดูกาลปีนี้ สหกรณ์ใช้ประโยชน์เก็บชะลอและดูดซับสินค้าเกษตรทั้งข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และยางพารา ไม่ให้ทะลักล้นตลาด พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้แปรรูปสินค้าเกษตร เพื่อยกระดับคุณภาพและราคาผลผลิตให้เพิ่มสูงขึ้น
  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบกลางปี 2561 วงเงิน 1,786.781 ล้านบาท อุดหนุนให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปสร้างอุปกรณ์การตลาดพร้อมเครื่องมือในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งประกอบด้วย 3โครงการหลัก ได้แก่ 1.โครงการจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร หรือแก้มลิง วงเงิน 1,074.98 ล้านบาท ใช้ก่อสร้างโกดัง ฉาง ลานตาก ไซโลและเครื่องอบลดความชื้น รวบรวมผลผลิตไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน/ปี 2.โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร วงเงิน 415.441 ล้านบาท ใช้สร้างอุปกรณ์แปรรูปและตรวจสอบคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า เกษตร 9 ชนิด ได้แก่ ข้าว ผักผลไม้ สมุนไพร ปาล์มน้ำมัน กาแฟ โคนม ประมง ปศุสัตว์และ มันสำปะหลัง โดยนำไปสร้างโรงสีข้าว ห้องเย็น อาคารแปรรูปผลผลิต และจัดซื้อเครื่องชั่ง เครื่องคัดเกรดและ อุปกรณ์แปรรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ไม่น้อยกว่า 56,000 ตัน/ปี 3.โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร วงเงิน 283.997 ล้านบาท สร้างโรงรวบรวมและอุปกรณ์แปรรูปยางพารา ไม่น้อยกว่า 150,000 ตัน/ปี
  สำหรับความคืบหน้าของทั้ง 3 โครงการ ขณะนี้การก่อสร้างปัจจัยพื้นฐานและอุปกรณ์การตลาดต่าง ๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จตั้ง แต่ปลายปี 2561 และสามารถทันใช้รองรับผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทันฤดูกาลปี 2561/62 ซึ่งโครงการจัดเก็บผลผลิตทางการเกษตร หรือแก้มลิง ดำเนินการเสร็จแล้ว 132 สหกรณ์ และได้ใช้ประโยชน์แล้ว 87 แห่ง สามารถรวบรวมผลผลิตข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง 162,446.298 ตัน โครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดำเนินการเสร็จแล้ว 93 สหกรณ์ ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 49 แห่ง รวบรวมผลผลิตได้ 15,077.37 ตัน มูลค่า 300.6913 ล้านบาท และสามารถ ใช้ในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร 2,649.094 ตัน มูลค่า 66.7683 ล้านบาท โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร ดำเนินการเสร็จแล้ว 57 สหกรณ์ ใช้ประโยชน์รวบรวมผลผลิตยางพาราแล้ว 27,786.72 ตัน และสามารถแปรรูปยางพาราคิดเป็นมูลค่า 45.0197 ล้านบาท
  สำหรับปี 2562 กรมฯมีแผนอบรมการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดและเครื่องมือ สำหรับรวบรวมและแปรรูปสินค้าเกษตรแต่ละชนิดให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับผลผลิตแต่ละชนิดที่จะ ออกตามฤดูกาล รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาผู้จัดการสหกรณ์เป็นนักบริหารมืออาชีพ ส่งเสริมความรู้การทำแผนธุรกิจ การพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารโกดังเก็บสต๊อกสินค้า และการเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชน เพื่อขยายช่องทางตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร.

  ที่มา: เดลินิวส์
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message