• TH EN
  TH
เดินหน้าขับเคลื่อน'ปศุสัตว์ฮาลาล'ปี2562จากโรงฆ่าสัตว์สู่โต๊ะอาหารรับมุสลิมโลก
 • เดินหน้าขับเคลื่อน
 • ก้าวไปอีกขั้นสำหรับแผนปฏิบัติงานการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-2563) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่ออังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 หลังกรมปศุสัตว์ร่วมกับคณะ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นในสินค้าฮาลาลและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคทุกศาสนารองรับประชากรมุสลิมทั่วโลกเพื่อมุ่งหวัง ในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะควบคู่ไปกับมาตรฐานฮาลาล โดยมีเป้าหมายให้ทุกจังหวัดมีเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย และถูกหลักการศาสนาอิสลามวางจำหน่าย

 • กรมปศุสัตว์ได้สนองนโยบายรัฐบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการ ฮาลาล (พ.ศ. 2559p2563) ต่อยอดโครงการพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ร่วมกับ

  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะควบคู่ไปกับมาตรฐานฮาลาล นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยความคืบหน้ายุทธศาสตร์อาหารฮาลาลตามนโยบายรัฐบาล

 • โดยย้ำว่าการขับเคลื่อนดังกล่าวจะมุ่งไปที่แหล่งผลิตวัตถุดิบสำหรับภัตตาคารและร้านอาหารในการปรุงอาหารฮาลาล ในพื้นที่สำหรับการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการบริโภคอาหารฮาลาลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งในภูมิภาคอาเซียน มีจำนวนมุสลิมที่ต้องบริโภคอาหาร ฮาลาลกว่า 300 ล้านคน จากกลุ่มประเทศ อาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

 • สำหรับกรมปศุสัตว์ ถือเป็นหน่วยงานกำกับ ดูแลเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ซึ่งเป็นวัตถุดิบ ต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตอาหาร ฮาลาล จึงได้ มีการจัดตั้ง กลุ่มพัฒนา และส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์สังกัดสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 โดยมี ภารกิจสำคัญคือการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ของประเทศไทยสู่มาตรฐานฮาลาล และยกระดับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ฮาลาลไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยหัวใจสำคัญในการบรรลุความสำเร็จจำเป็นต้องบูรณการการ ทำงาน 3 ภาคส่วน คือ หน่วยงานรัฐ กรมปศุสัตว์องค์กรฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ

 • ขณะที่ นสพ.โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ ได้ดำเนินงานด้านปศุสัตว์ฮาลาลภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม ฮาลาลด้านปศุสัตว์ มาตั้งแต่ปี 2556p2561 โดยดำเนินการทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1.การสร้างความเข้าใจในมาตรฐานฮาลาลต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจประเมินกว่า 300 คน พนักงาน เชือดสัตว์กว่า 800 คน และอบรมผู้ประกอบการกว่า 1,000 คน 2.ตรวจประเมินสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ฮาลาลปีละ 250 แห่ง ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับรองมาตรฐานฮาลาลแล้ว 360 แห่ง ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก 30 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 129 แห่ง และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ 201 แห่ง

 • 3.การสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดีเอ็นเอสุกรในสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลกว่า 4,800 ตัวอย่างทั่วประเทศ 4.การอบรมพัฒนาการทำงานระหว่างนายสัตวแพทย์ประจำโรงงานของกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมการเชือดและที่ปรึกษาโรงเชือดสัตว์ ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศ ไทยกว่า 200 คน และ 5.เจรจาขยายตลาดและแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ฮาลาลไปยังต่างประเทศ

 • ในปี 2561 ประเทศไทยสามารถส่งออก เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกไป ต่างประเทศเป็นมูลค่ากว่า 1.09 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตจากสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองฮาลาลกว่า 1.04 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของสินค้าสัตว์ปีกทั้งหมด โดยตลาดฮาลาลสำหรับประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากประชากรโลกกว่า 1.8 พันล้านคน เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม อีกทั้งสินค้าที่ผ่านการรับรองฮาลาลเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคทุกศาสนาสามารถบริโภคได้ ดังนั้นการบูรณาการในการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ฮาลาลระหว่าง กรมปศุสัตว์ และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงเป็นการส่งเสริมให้สินค้าปศุสัตว์ฮาลาลของไทยเป็นสินค้าที่ถูกหลักฮาลาลตามหลักศาสนา และปลอดภัยต่อการ บริโภค ซึ่งกรมปศุสัตว์มีความมุ่งหวังให้ผู้บริโภคทุกคนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ดีและปลอดภัย นสพ.โสภัชย์กล่าว

 • ด้าน ดิเรก วันแอเลาะ เลขานุการ งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1440 ปี 2562 กล่าวแนะนำในการเลือกซื้อสินค้า เลือกรับประทานอาหารฮาลาล โดยระบุว่า ตราสัญลักษณ์ฮาลาลจะสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวมุสลิมเป็นอย่างดี ประเทศไทยเราจะ สังเกตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เพราะกว่าจะได้ตราฮาลาลได้ก็ต้องผ่านการ ตรวจ การรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในส่วนสินค้าปศุสัตว์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์มาร่วมดูแลด้วย ซึ่งหมายความว่าถูกต้องตามกฎหมาย ถูกสุขอนามัย นับว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการบริโภคว่าถูกต้อง ตามหลักศาสนา

 • ส่วน กานต์ หงน้อย นักวิชาการฝ่ายฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวยอมรับว่าในช่วง 10 ปีที่ทำงานฝ่ายฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นการรับรองฮาลาล หรือการขอใช้เครื่องหมายฮาลาล เมื่อก่อนมีไม่มาก ปัจจุบันมีการรับรองเยอะ ประมาณ 7,000 กว่าผู้ประกอบการ หรือประมาณ 2 แสนผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันปัจจุบันการขอรับรองฮาลาลสะดวกขึ้นมาก ผู้ประกอบการสามารถศึกษาจากเว็บไซต์ได้ หน่วยงานราชการก็ให้ความร่วมมือมากขึ้น

 • ปัจจุบันการทำงานมีพัฒนาการมากขึ้น มีความร่วมมือบูรณาการระหว่างหน่วยงานและกรมปศุสัตว์มากขึ้น กรมปศุสัตว์ได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือโรงเชือดสัตว์ขนาดเล็กให้ถูกสุขอนามัยมากขึ้น ผลิตภัณฑ์มีมากขึ้น มีการต่อยอดสินค้าฮาลาลมากขึ้น สินค้าแปรรูป ขอฮาลาลมากขึ้น เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก นม มีการขอฮาลาลเกือบทุกผู้ประกอบการ แม้แต่ไข่ ก็มีขอฮาลาล คือมีกระบวนการ ล้างทำความสะอาดที่ถูกต้อง สำหรับใน อนาคตคาดว่าจะร่วมมือกันมากกว่านี้ด้วยเพราะความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ในการขอฮาลาล นักวิชาการฝ่ายฮาลาล คนเดิมกล่าวทิ้งท้าย

 • ที่มา: คมชัดลึก

  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message