• TH EN
    TH
ดันสินค้าเกษตรผ่านระบบ DGT Platform
  • ดันสินค้าเกษตรผ่านระบบ DGT Platform
  • น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา มกอช. ได้ดำเนินการพัฒนา www.DGT Farm.com หรือ DGT Platform และใน ฐานะผู้กำกับดูแลเรื่องมาตรฐาน จะต้องผลักดันให้เกษตรกรเข้าสู่ DGT Platform มากขึ้น ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือโครงการ NGV Marketplace ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล 4.0 (ยุทธศาสตร์พระพิรุณ) ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) คือ Official Platform โดยใช้สถานีบริการ NGV ปตท. เป็นจุดรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง และจะมีการพัฒนาเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงกับเทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีโรงเรียนในการกำกับดูแล ที่จะนำอาหารที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงอาหาร ซึ่งสามารถเลือกซื้อสินค้าเกษตรจาก DGT Platform หรือ Official Platform ของ NGV รวมทั้งยังเชื่อมโยงกับกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ซึ่งเป็นค่ายทหาร ในแต่ละวันมีการบริโภคอาหารของทหาร 1,000 กว่านาย จะมีการนำอาหารที่ได้มาตรฐานเข้าสู่โรงอาหารค่ายทหาร โดย มกอช. เป็น ผู้เชื่อมโยงให้เกษตรกรนำสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานเข้าสู่ทั้งสอง Platform นี้

  • โครงการ NGV Marketplace ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดทำโมเดล ถ้าประสบความสำเร็จ กระทรวงเกษตรฯ และ ปตท. ก็อาจจะมีการขยายเพิ่มพื้นที่ขึ้นในอนาคต โดยเน้นคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปให้เข้าสู่ระบบ DGT Platform เพื่อยกระดับเกษตรกรมากขึ้น เลขาธิการ มกอช. กล่าวและว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Good Agriculture Practices : GAP) จำนวนกว่า 1,000 ราย ถือว่ายังเป็นจำนวนไม่มาก ถ้าเทียบกับเกษตรกรทั้งประเทศ แต่การเข้าสู่มาตรฐานถือว่าเริ่มมีสัญญาณที่ ดีขึ้น เพราะผู้บริโภค ผู้ค้า เช่น ห้างโมเดิร์นเทรด และเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญกับการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัย รวมทั้งมาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานทั่วไปไม่ใช่มาตรฐานบังคับ ซึ่งผู้บริโภคจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกษตรกรเกิด ความตระหนัก และหันมาทำเกษตรที่มีความปลอดภัย และเข้ามาสู่มาตรฐานมากขึ้น อย่างไร ก็ดี กระบวนการรับรองมาตรฐาน มีขั้นตอนจำนวนมาก รวมทั้งระบบการรับรองต้องใช้ระบบบุคคลที่ 3 (Third Party) เข้ามารับรองเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่ง มกอช. เป็นหน่วยรับรองระบบงาน (Accreditation body : AB) ที่ให้การรับรองแก่หน่วยรับรอง (Certification Body : CB) คือหน่วยตรวจรับรอง ซึ่งมีทั้งภาครัฐ เช่น กรมวิชาการ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม และส่วนหนึ่งได้มีการถ่ายโอนให้กับภาคเอกชนด้วย.

  • --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 เม.ย. 2562 (กรอบบ่าย)--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message