• TH EN
  TH
เกษตรฯ ลุยสำรวจไร่มันฯ ป้องกันโรคใบด่างบุกไทย
 • เกษตรฯ ลุยสำรวจไร่มันฯ ป้องกันโรคใบด่างบุกไทย
 • นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า นับแต่ปี 2558 กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง จากเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) ไม่ให้เข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากทำให้ผลผลิตเสียหายเกือบ 100% แม้ขณะนี้จะยังไม่พบโรคใบด่างมันสำปะหลังในไทย แต่ในฤดูปลูกมันสำปะหลังปีนี้ กรมวิชาการเกษตรจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรและภาคเอกชน ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลังอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป

 • โดยจะดำเนินการสำรวจในพื้นที่เสี่ยงมาก ได้แก่ พื้นที่ติดชายแดนด้านภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวม 6 จังหวัด พื้นที่เสี่ยงปานกลาง ได้แก่ พื้นที่ติดชายแดนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม 11 จังหวัด เนื่องจากเชื้อโรคใบด่างสามารถติดมากับท่อนพันธุ์และมีแมลงหวี่ขาวยาสูบเป็นแมลงพาหะ จึงทำให้มีความเสี่ยงที่เชื้อไวรัสนี้จะแพร่เข้ามาในประเทศ ไทยได้
  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเผยอีกว่า นอกจากจะสั่งการให้ด่านตรวจพืชเข้มงวดบริเวณชายแดนอย่าให้มีการลักลอบนำท่อนพันธุ์หรือส่วนขยายพันธุ์เข้ามาแล้ว ยังได้ดำเนินการสำรวจและเฝ้าระวังโรคใบด่าง SLCMV ในแหล่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง พบว่า แหล่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด ได้แก่ อ.ด่านขุนทด, อ.เสิงสาง, อ.ครบุรี, อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ไม่พบโรคในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้น เกษตรกรสามารถใช้ท่อนพันธุ์จากพื้นที่นี้ ในฤดูกาลผลิตในปีนี้ได้ และอย่าลักลอบนำท่อนพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเนื่องจากอาจจะมีโรคใบด่างติดเข้ามากับท่อนพันธุ์ด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการระบาดในฤดูปลูกต่อมาได้
  นางสาวเสริมสุข ให้คำแนะนำ เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกทุก 2 สัปดาห์ หากพบต้นแสดงอาการต้องสงสัย ให้ถอนทำลายต้นที่สงสัยและต้นข้างเคียงในพื้นที่ 4?4 ม. (ไม่เกินจำนวน 16 ต้น) แล้วนำไปฝังในหลุมลึกไม่น้อยกว่า 2-3 ม. กลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า 0.5 ม.และพ่นสารฆ่าแมลงเพื่อกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบด้วยอิมิดาโคลพริด 70% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไดโนทีฟูแรน 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือไทอะมีโทแซม 25% WG อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ในแปลงที่พบอาการต้องสงสัยและแปลงใกล้เคียง เพื่อป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นแมลงพาหะนำโรคที่สำคัญ.

  ที่มา: www.thairath.co.th

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message