• TH EN
  TH
ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดลดมลพิษสร้างรายได้
 • ถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดลดมลพิษสร้างรายได้
 • ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองที่กำลังสร้างปัญหาให้กับประชา ชนชาวไทยในหลายพื้นที่ขณะนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเผา โดยเฉพาะในภาคการเกษตรการเผาทำลายวัสดุเหลือใช้อาทิ ตอซังข้าว ซังและเปลือกข้าวโพด รวมถึงวัสดุที่เหลือใช้ รัฐบาลพยายามประชาสัมพันธ์ชี้ให้เกษตรกรเห็นถึงโทษและความเสียหายอันใหญ่หลวงที่ตามมา พร้อมออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการเผา

 • นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ได้กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรไถกลบทดแทนการเผาเพื่อให้โครงสร้างดินดี เพิ่มอินทรียวัตถุ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรผลิตเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการเผา ลดหมอกควัน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต และที่วิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง อ.เชียง ดาว จ.เชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการลดการเผาที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยลดการเผาซังข้าวโพดและนำมาอัดเป็นแท่งถ่านจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับสมาชิก
  สภาพทั่วไปของ อ.เชียงดาว จ.เชียง ใหม่ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพด 19,878 ไร่ ผลผลิตที่ได้ 15,902,400 กิโลกรัม ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวและกะเทาะเปลือก/เมล็ด จะมีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือซังและเปลือกข้าวโพดประมาณ 3,339,504 กิโลกรัมต่อปี เกษตรกรส่วนมากจะเผาทำลายซังและเปลือกข้าวโพด ทำให้เกิดสภาวะหมอกควัน อากาศเป็นมลพิษ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงดาว กระทรวงพลังงาน และเทศบาลตำบลปิงโค้ง ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง นำซังข้าวโพดมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง จากเศษวัสดุที่เหลือใช้ ไร้ราคา นำมาสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท
  นายนเรศ เปิดเผยว่า ขั้นตอนการผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดมีดังนี้ 1. นำซังข้าวโพด เผาในเตาเผาถ่านแบบไร้ควัน ที่ทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร โดยบรรจุซังข้าวโพด 35-40 กิโลกรัมต่อการเผาแต่ละครั้งและใช้เวลาเผาประมาณ 1 ชั่วโมง จะได้ถ่านขี้แมว 20 เปอร์เซ็นต์ (ประมาณ 8 กิโลกรัม) 2. นำถ่านขี้แมวเข้าเครื่องตีป่นโม่ให้ละเอียดเป็นผง 3. นำผงถ่านเข้าเครื่องผสม อัตราส่วน 10/1/7 (ผงถ่าน 10 กก. : แป้งมัน 1 กก.: น้ำ 7 กก.) 4. นำส่วนผสมเข้าเครื่องอัดแท่งและตัดตามขนาด 5. นำถ่านอัดแท่งตากให้แห้งในโรงอบ 3-4 วัน จะได้ถ่านอัดแท่งซังข้าวโพด พร้อมบรรจุและจำหน่าย
  ด้านนายสุทัศน์ บานเย็น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลปิงโค้ง กล่าวว่า ถ่านอัดแท่งซังข้าวโพดของวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง ไฟแฮง ติดเมิน (ไฟแรง ติดนาน 2 ชั่วโมงครึ่ง) คุ้มเกินราคา ไม่มีควัน ไม่มีกลิ่น ไม่แตกปะทุ และแข็งแตกหักยาก จำหน่ายกิโลกรัมละ 20 บาท จากซังข้าวโพดในพื้นที่ 3,339,504 กิโลกรัม เมื่อเผาแล้วจะได้ถ่านขี้แมว 667,900 กิโลกรัม แล้วนำมาอัดแท่งและจำหน่าย ในแต่ละปีสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท สำหรับวิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 56 โดยมีนายกิตติ คชฤทธิ์ เป็นประธาน มีสมาชิก 15 คน นำซังข้าวโพดมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่ง เพิ่มมูลค่า นับว่าเป็นแบบอย่างในการหยุดการเผาที่เป็นรูปธรรม เกษตรกรมีรายได้จากการขายซังข้าวโพดในราคากิโลกรัมละ 1 บาท จากที่ไม่มีราคาเผาทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพดเป็นพลังงานทดแทนที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิสาหกิจชุมชนตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5200-1304.

  ที่มา: เดลินิวส์

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message