• TH EN
    TH
เกษตรฯ รับฝึก “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร” ฟรีทั่วประเทศ
  • เกษตรฯ รับฝึก “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เกษตร” ฟรีทั่วประเทศ
  • กรมส่งเสริมการเกษตร ลุยเพิ่มศักยภาพเกษตรกรสู่ ช่างเกษตรท้องถิ่น ช่วยลดรายจ่ายซ่อมเครื่องยนต์เกษตร เปิดรับเกษตรกรเข้าอบรมฟรีทั่วประเทศ

    เนื่องจากที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรได้สร้างช่างเกษตรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรแก่เกษตรกรด้วยกันในท้องถิ่น และเพื่อปรับตัวรองรับการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยเฉพาะเครื่องจักรกลขนาดเล็ก ที่ปัจจุบันมีการถือครองอยู่ไม่น้อย กว่า 2.8 ล้านเครื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงดำเนินการพัฒนาความรู้และศักยภาพแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องไปในวงกว้าง

  • นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันเกษตรกรนำเครื่องยนต์เกษตรมาใช้มากขึ้น เพื่อเป็นการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เพิ่มรายได้ และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรผู้ใช้เครื่องยนต์เกษตรอย่างต่อเนื่อง สู่การเป็น ช่างเกษตรท้องถิ่น ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและเทคนิคที่ถูกต้องในด้านการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลของตนเองได้ และสามารถพัฒนาไปสู่การให้บริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรให้แก่เกษตรกรด้วยกันในท้องถิ่นของตน โดยในปีงบประมาณ 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร มีเป้าหมายสร้าง ช่างเกษตรท้องถิ่น จำนวน 2,400 ราย ทั่วประเทศ ผ่านการฝึกอบรม 3 หลักสูตร ใน 3 ระดับ ประกอบด้วย ช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 1 จำนวน 2,100 ราย ซึ่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 500 บาทต่อเครื่องต่อปี

  • สำหรับการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 2 จำนวน 200 ราย โดยคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย

  • 1,000 บาทต่อปีต่อเครื่อง และหลักสูตรช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 3 จำนวน 100 ราย โดยคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรระดับที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตรเพิ่มเติม ให้สามารถบริการตรวจเช็คซ่อมแซมใหญ่ เครื่องยนต์เกษตร (Overhaul) ให้แก่เกษตรกรในท้องถิ่นได้ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอย่างน้อย 1,500 บาทต่อเครื่องต่อปี โดยสิทธิพิเศษสำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมช่างเกษตรท้องถิ่นระดับที่ 3 กรมส่งเสริมการเกษตรจะสนับสนุนเครื่องมือสำหรับการซ่อมแซมเครื่องยนต์เกษตร ให้เกษตรกรนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมด้วย

  • ทั้งนี้เกษตรกรผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็น ช่างเกษตรท้องถิ่น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอ ใกล้บ้านได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเปิดรับจำนวนจำกัดและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message