• TH EN
    TH
'กรมการข้าว' หนุนเกษตรกร ใช้เครื่องหมายรับรอง 'ข้าวพันธุ์แท้'
  • กรมการข้าวส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ ว่าผลผลิตจะสามารถจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม มีตลาดรองรับในการขายข้าวอย่างแน่นอน และผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ บูรณาการกำหนด เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ซึ่งกรมการข้าวกำหนดตรารับรองบนบรรจุภัณฑ์ข้าว กข43 เป็นข้าวที่มีคุณภาพได้รับการรับรองจากกรมการข้าว...

  • นายอภิชาติ ลาวัณย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ กล่าวว่า โดยข้าว กข43 จะได้รับ เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ รูปข้าวหลามตัดสีเขียวขาว ติดอยู่บนบรรจุภัณฑ์และสามารถวางจำหน่ายในห้างที่เข้าร่วมโครงการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยจะจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคากิโลกรัมละ 60 บาท สำหรับข้าว กข43 ที่ไม่มีตราข้าวหลามตัดสีเขียวขาว ก็จะไม่ได้ถูกควบคุมคุณภาพในระดับนี้ ข้าว กข43 ที่เข้าร่วมโครงการมีวางขายทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ได้แก่ เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เดอะมอลล์กรุ๊ป และเซ็นทรัลฟู้ด

  • นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า การที่จะได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้นั้น ต้องได้รับการอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ของกระทรวงพาณิชย์ สำหรับเกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ที่ต้องการมาขอรับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เพื่ออยากให้ผลิตภัณฑ์ข้าวบรรจุหีบห่อ เป็นข้าวที่ตรงกับพันธุ์ที่บรรจุอยู่ภายในหีบห่อจริงนั้น สามารถทำตามขั้นตอนและมาขอรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้จากรมการข้าว สำหรับผู้ที่จะขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ เริ่มต้นจะต้องมีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวรับรอง หรือเป็นข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่ทางกรมการข้าวผลิตเอง หลังจากนั้นนำข้าวเปลือกมาลงแปลงปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP หรือข้าวอินทรีย์ เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเกษตรที่มีโรงสีแปรสภาพข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานGMP ก็สามารถสีแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว แล้วนำมาขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ได้เลย แต่หากเกษตรกรที่ไม่มีโรงสีข้าวที่ได้มาตรฐาน GMP ก็สามารถขายข้าวเปลือกให้ทางสหกรณ์ที่มีโรงสีข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เพื่อให้ทางสหกรณ์ดำเนินการสีแปรสภาพข้าว หากผ่านสามขั้นตอนนี้แล้วก็สามารถใช้ เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ของกรมการข้าวได้

  • สำหรับข้าวที่ดำเนินการแล้วได้รับเครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ ในขณะนี้ คือ ข้าว กข43 ส่วนข้าวพันธุ์อื่นก็สามารถนำมาขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ได้ในอนาคตต่อไป ข้าวที่นำมาขอใช้เครื่องหมายรับรองข้าวพันธุ์แท้ จะต้องมีคุณสมบัติ คือเมล็ดพันธุ์ต้องตรงตามพันธุ์ที่มาขอ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message