• TH EN
    TH
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ชี้แจง-เร่งสำรวจเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนา
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ชี้แจง-เร่งสำรวจเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเป้าหมายโครงการส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนา
  • นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ 33 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา ระดมเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจจำนวนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ โดยลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธกส.ในแต่ละจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงมาตรการจูงใจที่จะเชิญชวนให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยรัฐบาลได้สนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยอนุมัติสินเชื่อผ่าน ธกส.อัตราดอกเบี้ย 0.01% เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้เกษตรกรเป็นค่าปัจจัยการผลิตและเตรียมแปลงไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูก การสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาทต่อไร่ หากได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,500 บาท

  • นอกจากนี้ยังให้สหกรณ์การเกษตรเป็นตัวกลางในการเจรจากับภาคเอกชนในการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าตามราคาประกาศของกระทรวงพาณิชย์และอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธะสัญญา พ.ศ.2560 โดยให้สหกรณ์การเกษตรทำหน้าที่บริหารจัดการผลผลิต ตั้งแต่การจัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้แก่สมาชิก การจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อบริการเกษตรกร การรวบรวมผลผลิตข้าวโพดเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยสามารถขอกู้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส.ได้ในอัตราดอกเบี้ย 1% และการประสานเอกชนกำหนดจุดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ เบื้องต้นมีสหกรณ์การเกษตรทั้งในพื้นที่ชลประทานและนอกเขตชลประทานสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 205 แห่ง

  • อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ล่าสุดได้ประชุมหารือเพื่อเร่งรัดการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้เร่งสำรวจความต้องการของเกษตรกร โดยให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนในการลงสำรวจในทุกตำบลในเขตชลประทาน เพื่อเกษตรกรเข้าใจและตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้บริหารของกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ในพื้นที่ 9 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและเกษตรกรมีแนวโน้มเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ได้แก่ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ พิจิตร เชียงราย พิษณุโลก นครราชสีมา สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ซึ่งอธิบดีและรองอธิบดีทุกหน่วยงานจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 61 เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะได้จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวโพดตามเป้าหมายภายในวันที่ 15 ตุลาคมนี้

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message