• TH EN
    TH
เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 9แห่งทั่วภาคเหนือตอนล่างสร้าง‘คนรุ่นใหม่’
  • เปิดตัวศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร 9แห่งทั่วภาคเหนือตอนล่างสร้าง‘คนรุ่นใหม่’
  • นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ได้มาศึกษาหาความรู้ ฝึกปฏิบัติเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายภาคการเกษตร ศูนย์กลางเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม เป็นแหล่งธุรกิจ รวบรวมสินค้าและเพิ่มช่องทางการตลาดให้เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่

  • ทั้งนี้ศูนย์บ่มเพาะแต่ละแห่ง จะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ต้นแบบเป็นเจ้าของศูนย์มีกิจกรรมการเกษตรสมัยใหม่ เน้นการปลูกพืชที่หลากหลาย คำนึงถึงความเหมาะสมของดินแล้วจึงวางแผนการผลิต การออกแบบฟาร์ม และการวางระบบน้ำ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลผลิตโดยผ่านการรับรองGAP เพื่อให้สามารถจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าได้ ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งทั้ง 9 แห่งประกอบด้วย

  • 1.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร กิจกรรมหลัก“การผลิตส้มโอมาตรฐานส่งออก” มี น.ส.สุวิชาชื่นอมรกุลชัย เป็นเจ้าของศูนย์ฯ 2.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร กิจกรรมหลัก “ต้นพันธุ์พริกไทย พืชผักปลอดภัยและกล้วยไข่” มี นายชุติมันต์ จันฝาย เป็นเจ้าของศูนย์ฯ 3. ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.วังเจ้า จ.ตาก กิจกรรมหลัก “เกษตรผสมผสาน” มีนางศุภิสรา มาเติม เป็นเจ้าของศูนย์ฯ 4.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ กิจกรรมหลัก “เกษตรผสมผสาน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น” มี นายสถาปนิตย์แตงอ่อน เป็นเจ้าของศูนย์ฯ 5.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก กิจกรรมหลัก “เกษตรผสมผสาน เน้นการพื้นที่น้อย ใช้ประโยชน์สูงสุด” มีนายวิรัช ทองดอนยอด เป็นเจ้าของศูนย์ฯ

  • 6.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย กิจกรรมหลัก “ไร่นาสวนผสม คำนึงถึงความเหมาะสมของดินแล้วจึงวางแผนการผลิต และออกแบบฟาร์ม” มี นายอนุสรณ์ มีบุญ เป็นเจ้าของศูนย์ฯ 7.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมหลัก ศูนย์รวมพันธุ์ไม้และแหล่งจำหน่ายกิ่งพันธุ์ไม้ผลคุณภาพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน มี นายชัยวัฒน์ ปิ่นนาค เป็นเจ้าของศูนย์ฯ 8.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี กิจกรรมหลัก ผลิตข้าวปลอดภัย แปรรูปผลผลิตเกษตร อนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์กระบือไทย มี นายศศเศรษฐโชคตามพระหัตถ์ เป็นเจ้าของศูนย์ฯ และ 9.ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ กิจกรรมหลัก ผลิตไม้ผลคุณภาพส่งออก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ มี น.ส.เนตรชนกศรีศิลป์ เป็นเจ้าของศูนย์ฯ

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message