• TH EN
  TH
ธ.ก.ส.กำไรปี บ/ช.60 เฉียด 1 หมื่นล. ปล่อยสินเชื่อใหม่สู่ชนบท 6.7 แสนล.
 • ธ.ก.ส.กำไรปี บ/ช.60 เฉียด 1 หมื่นล. ปล่อยสินเชื่อใหม่สู่ชนบท 6.7 แสนล.
 • ธ.ก.ส. โชว์ผลงานปีบัญชี 60 ปล่อยสินเชื่อใหม่กว่า 6.7 แสนล้านบาท ดันสินเชื่อคงค้างเป็นกว่า 1.3 ล้านล้านบาท โต 7.22% หนี้เสียอยู่ที่ 4.34% กำไรสุทธิกว่า 9.8 พันล้านบาท ตั้งเป้าปีบัญชี 61 เร่งพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ เอสเอ็มอีเกษตรเป็นหัวขบวนในการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตร พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐในการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อย การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร

 • นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2560 (1 เมษายน 2560-31 มีนาคม 2561) ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคชนบททั้งสิ้น 673,693 ล้านบาท ทำให้มีสินเชื่อคงเหลือ 1,369,301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนจำนวน 92,257 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.22 มียอดเงินฝากรวม 1,529,730 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123,240 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.76 มีสินทรัพย์รวม 1,743,597 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79 หนี้สินรวม 1,612,656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.13 และส่วนของเจ้าของ 130,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.68

 • ทั้งนี้ ธนาคารมีรายได้จากการดำเนินงานรวม 93,636 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 83,773 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 9,863 ล้านบาท ขณะที่สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ร้อยละ 4.34 โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ร้อยละ 12.04 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกฎกระทรวงว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.50

 • นายอภิรมย์ กล่าวต่อไปว่า ในช่วงปีบัญชี 2560 ธ.ก.ส. ได้เน้นการดูแลลูกค้าเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ประกอบด้วย ลูกค้ากลุ่ม Small โดยดำเนินงานผ่านโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 7.72 ล้านราย และการส่งมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 6.2 ล้านราย มีเป้าหมายในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบจำนวน 512,502 ราย มูลหนี้ 31,185 ล้านบาท และมีผู้แสดงความประสงค์เข้าอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยจำนวน 3.58 ล้านราย

 • สำหรับในส่วนลูกค้ากลุ่ม Smart มีการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่หรือทายาทเกษตรกรเข้ามาสานต่ออาชีพเกษตรกรรม จำนวน 10,020 ราย การต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกค้าผ่านเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ 315 ชุมชน และลูกค้ากลุ่ม SMAEs โดยพัฒนาผู้ประกอบการด้านการเกษตร สถาบันเกษตรกรที่มีศักยภาพ จำนวน 2,401 ราย ให้เป็นหัวขบวนเพื่อเชื่อมโยงไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิต การสร้างงานสร้างรายได้สู่กลุ่มเกษตรกรและชุมชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนอย่างมั่นคง ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยยกระดับชุมชนขั้นที่ 3 จำนวน 7,927 ชุมชนสู่การเป็นชุมชนที่มีศักยภาพสูง 3+ จำนวน 77 ชุมชน ชุมชนเชิงนิเวศ 168 ชุมชน และชุมชนท่องเที่ยวนำร่อง 16 ชุมชน

 • นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ผ่านมาตรการและโครงการสำคัญ ๆ ได้แก่ โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน โครงการรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการช่วยเหลือทางการเงินผู้ประกอบกิจการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โครงการสินเชื่อรวบรวมข้าวเปลือก เป็นต้น โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 4.43 ล้านราย สถาบันเกษตรกร 956 ราย กลุ่มเกษตรกร 226 แห่ง ผู้มีราได้น้อย 7.72 ล้านราย

 • ขณะเดียวกัน ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันความเสี่ยงในการผลิตผ่านโครงการประกันภัยข้าวนาปีที่ชาวนาเข้าร่วมโครงการ 1.75 ล้านราย พื้นที่กว่า 28 ล้านไร่ จ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผลผลิตได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 1,980 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรลูกค้าที่ไม่มีปัญหาการชำระหนี้ ธ.ก.ส. ได้จัดทำโครงการชำระดีมีคืน โดยเกษตรกรจะได้รับการคืนดอกเบี้ย 30% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระปัจจุบันคืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 2,263 ล้านบาท

 • สำหรับในปีบัญชี 2561 ธนาคารตั้งเป้าสนับสนุนสินเชื่อ 750,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหลายโครงการ เช่น มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย โครงการลดต้นทุนให้เกษตรกร ร้อยละ 4 วงเงิน 90,000 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ MLR-3 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5) วงเงิน 3,600 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ SMAEs ร้อยละ 4 วงเงิน 15,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อ Green Credit ร้อยละ MRR-1 และ MLR-0.5 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 7) โครงการสินเชื่อเพื่อปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตรสู่ความยั่งยืนร้อยละ 4 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โครงการสินเชื่อยกระดับปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย (XYZ) ร้อยละ 0.01 วงเงิน 15,000 ล้านบาท สินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อย ดอกเบี้ย 0% 6 เดือน เป็นต้น

 • ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อต่าง ๆ ธนาคารเน้นการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และเกษตรกรผลักดันการสร้างหัวขบวน SMAEs เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การสร้างงานและรายได้สู่ลูกค้าในกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงชุมชน อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรการพัฒนาการบริการทางการเงินที่ครบวงจรและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น การสร้างเครือข่ายทางการเงิน (Banking Agent) การให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยี ธ.ก.ส. A-Mobile การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code การบริหารเงินทุนให้สมดุลเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งเป้าเงินฝากเพิ่ม 57,500 ล้านบาท ซึ่งจะเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการออมเงินของเกษตรกรและผู้มีรายได้น้อย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล และการยกระดับชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนท่องเที่ยวและชุมชนอุดมสุข

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message