• TH EN
    TH
เกษตรฯเสริมทักษะ ผู้ตรวจสอบกิจการ เสริมแกร่งสหกรณ์
  • เกษตรฯเสริมทักษะ ผู้ตรวจสอบกิจการ เสริมแกร่งสหกรณ์
  • นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ถือเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สามารถลดหรือป้องกันการเกิดข้อบกพร่องได้ ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและเป็นที่เชื่อถือศรัทธาต่อมวลสมาชิก ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมผู้ตรวจสอบกิจการเรื่อง “ก้าวทันการตรวจสอบกิจการ” ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีของสหกรณ์ เกณฑ์กำกับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ และการจัดทำรายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ โดยมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน จำนวน105 คน เข้าร่วมประชุม

  • “จากการประชุมซักซ้อมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจสอบกิจการที่จะได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน” อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message