• TH EN
    TH
เชื่อมเครือข่าย'สหกรณ์-ศพก.' สร้างศูนย์กลางเรียนรู้ให้เกษตรกรรองรับยุคดิจิทัล
  • เชื่อมเครือข่าย
  • นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์ ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ทั่วประเทศ 288 แห่ง โดยมีการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อที่จะสนับสนุนและพัฒนา ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ให้เป็นศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ศพก.

  • ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ดำเนินกิจกรรมที่จะรองรับการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 1.การสร้างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อรองรับยุคดิจิทัล โดยให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ จัดทำเว็บไซต์ของศูนย์ เพื่อให้เป็นสื่อในการเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ และธุรกิจ และให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกร และเชื่อมโยงข้อมูลกับ ศพก. ในการ นำองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การผลิต การ แปรรูป มาเผยแพร่

  • 2.การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับ ศพก. โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จะจัดเวทีในการประชุมร่วมระหว่างผู้แทน สหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ผู้แทน ศพก. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะหาแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน และ 3.การจัดเสวนา ถ่ายถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ หรือปราชญ์เกษตรในพื้นที่ ศพก. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้นำมาประมวล และเผยแพร่สู่เกษตรกรทั่วไปผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงในเว็บไซต์ ของศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ด้วย

  • ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรมแล้ว คาดหวังว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการประกอบอาชีพของตนเอง สามารถใช้องค์ความรู้ไปลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดได้โดยสะดวกเพื่อให้อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message