• TH EN
    TH
หนุนวิจัยปาล์มน้ำมัน พุ่งเป้าตอบสนองการพัฒนาประเทศ
  • หนุนวิจัยปาล์มน้ำมัน พุ่งเป้าตอบสนองการพัฒนาประเทศ
  • นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ประเทศไทยผลิตน้ำมันปาล์มเป็นอันดับ ที่ 3 ของโลก แต่มีส่วนแบ่งด้านการผลิตเพียงร้อยละ 3 มีการส่งออกน้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำมันปาล์มเป็นองค์ประกอบปีละหลายหมื่นล้านบาท ดังนั้นจะ ต้องเสริมให้อุตสาหกรรมนี้พัฒนาได้อย่างสมดุล โดยเปิดโอกาสให้ชาวสวนปาล์มน้ำมันมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

  • การพัฒนาที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องมีกลไกที่สำคัญ คือ การพัฒนาที่เป็นองค์รวม โดยเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง และกำหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศด้วยข้อมูลรอบด้าน ด้วยผลงานวิจัยที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน หากเราสามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้าน มีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และสามารถบูรณาการเป็นภาพรวมได้ ก็จะส่งผลให้การพัฒนาปาล์มน้ำมันของประเทศเกิดความมั่นคง และยั่งยืนได้ นายวิวัฒน์ กล่าว

  • นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในด้านอาหารและพลังงานของประเทศ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาหลายด้านที่ต้องเร่งแก้ไข อาทิ ความไม่สมดุลของการผลิตกับความต้องการ ประสิทธิภาพการผลิตต่ำ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่ายังมีน้อย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงร่วมกับหน่วยให้ทุนต่างๆ ดำเนินงานภายใต้ชื่อ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้กำหนดให้สินค้าปาล์มน้ำมัน เป็นสินค้าหนึ่งภายใต้กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ มี สวก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการบริหารเงินทุนวิจัยสำหรับปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ ปี 2556-ปี 2561 โดยสนับสนุนทุนวิจัยด้านปาล์มน้ำมัน 295 ล้านบาท 112 โครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และผลักดัน ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งจัดสัมมนาเสนอผลงานวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องปาล์มน้ำมันขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมต่อไป--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message