• TH EN
    TH
ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรพ้นความจนสมัครฟื้นฟูอาชีพ 3.72 ล้านราย
  • ธ.ก.ส.ช่วยเกษตรกรพ้นความจนสมัครฟื้นฟูอาชีพ 3.72 ล้านราย
  • นายสุรพงศ์ นิลพันธุ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย และเปิดตัวโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาได้ประสานความร่วมมือกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กองทุนหมู่บ้าน เปิดจุดบริการแจ้งความประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตถึงในชุมชน เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยมีผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่าน ธ.ก.ส. แล้วจำนวน 3.72 ล้านราย เป็นเกษตรกร 3.46 ล้านราย และผู้ประกอบอาชีพอื่น 2.6 แสนราย

  • สำหรับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ธ.ก.ส. ได้กำหนดแนวทางการเข้าไปช่วยเหลือแบบครบวงจรผ่าน 3 มาตรการ 9 โครงการ ประกอบด้วย มาตรการลดภาระหนี้สิน ได้แก่ 1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือแล้ว 535,137 ราย 2. โครงการชำระดีมีคืนโดยคืนดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร 30% จำนวน 2.3 ล้านราย 3. โครงการสินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 3 มีเกษตรกรเข้าร่วม 350,000 ราย วงเงิน 19,000 ล้านบาท 4. โครงการสินเชื่อกองทุนหมู่บ้านฯ และสินเชื่อสถาบันการเงินชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันหนี้นอกระบบจำนวน 10,000 ราย วงเงิน 1,000 ล้านบาท 5. โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 จำนวน 200,000 ราย วงเงิน 10,000 ล้านบาท

  • ส่วนมาตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ได้แก่ 1. โครงการสินเชื่อชุมชนปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพของผู้มีรายได้น้อย (XYZ) เป้าหมาย 384,000 ราย วงเงิน 45,000 ล้านบาท (3 ปี) 2. โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย 400,000 ราย วงเงิน 20,000 ล้านบาท มาตรการพัฒนาตนเอง ได้แก่ 1. โครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าที่มีรายได้น้อย 2. โครงการส่งเสริมการออม ผ่านเงินฝากกองทุนทวีสุข

  • นายสุรพงศ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ธ.ก.ส. ได้แต่งตั้งผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Ofcer: AO) คอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแก้ไขปัญหา ติดตามการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเป็นรายบุคคล โดยในส่วนของ ธ.ก.ส. สาขาจะร่วมกับทีมหมอประชารัฐสุขใจ (ปรจ.) เข้าไปพบปะผู้มีรายได้น้อยทุกราย มีการจัดทีมลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลเพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประสานงานและบูรณาการกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมจัดตั้งห้อง War Room และ Call Center เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและรายงานคณะทำงานเป็นระยะอีกด้วย--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message