• TH EN
    TH
กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายศพก.กับศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
  • กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายศพก.กับศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
  • นายกัณวีย์ บุญญพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ทั่วประเทศตามนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องสหกรณ์ในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินากรด้านธุรกิจอย่างครบวงจร รวมถึงสร้างเครือข่ายระหว่างสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ และสามารถเป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

  • โดยได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันมีศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ตั้งอยู่ในสหกรณ์ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 288 แห่ง ซึ่งการที่จะส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีแนวทางการทำงานขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวในระดับพื้นที่ โดยการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้เกษตร (ศพก.)

  • ในปี 2561 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 ดำเนินกิจกรรมที่จะรองรับการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ 3 กิจกรรม ลำดับแรกคือการสร้างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อรองรับยุคดิจิตอล โดยการให้ความรู้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จัดทำเว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ของตนเอง เพื่อให้เป็นสื่อในการเรียนรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการ และธุรกิจ และให้เว็บไซต์ของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์รองรับระบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ได้หลากหลายช่องทาง และเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการ รวมทั้งเป็นช่องทางการตลาดของเกษตรกรให้แพร่หลาย และเชื่อมโยงข้อมูลกับศพก. ในการนำองค์ความรู้ต่างๆ เช่น การผลิต การแปรูป มาบรรจุในเว็บไซต์เพื่อให้เป็๋นสื่อดิจิตัล ที่เข้าถึงได้ง่าย

  • ซึ่งกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ในส่วนกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ กับ ศพก.โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จะจัดเวทีในการประชุมร่วมระหว่างผู้แทนสหกรณ์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ผู้แทน ศพก.และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะหาแนวทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างกัน และกิจกรรที่ 3 จะเป็นการจัดเสวนาถอดองค์ความรู้จากเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ หรือปราชญ์เกษตรในพื้นที่ ศพก.เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้นำมาประมวล และเผยแพร่สู่เกษตรกรทั่วไปผ่านทางสื่อต่างๆ รวมถึงในเว็บไซต์ ของศูนย์เรียนรู้สหกรณ์ด้วย

  • นายกัณวีย์ กล่าวอีกว่า เมื่อการดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรมแล้ว คาดหวังว่าจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นได้ สมาชิกสหกรณ์ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการประกอบอาชีพของตนเอง สามารถใช้องค์ความรู้ไปลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้ รวมถึงสามารถเข้าถึงตลาดได้โดยสะดวกเพื่อให้อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป--จบ--

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message