• TH EN
  TH
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่
 • ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่
 • ชุมชนบ้านโนนประดู่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอโพนนาแก้ว ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว 16 กิโลเมตร

  ชุมชนโนนประดู่จึงเป็นชุมชนภูไทที่มีอัตลักษณ์ของตนเองที่โดดเด่นคือ ภาษาพูด(ภูไท) เป็นภาษาในตระกูลภาษาไทกะได เป็นตระกูลเดียวกับภาษาไทลาว (ไทยอีสาน) แต่สำเนียงและถ้อยคำจะแตกต่างกันออกไป

 • การพัฒนาการของชุมชนโนนประดู่สืบเนื่องมาจากผลของการพัฒนาชุมชนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 – 11 เป็นต้นมา การอพยพเคลื่อนย้ายของชาวบ้านจากบ้านโนนกุงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านโนนประดู่นั้น ประสบปัญหานานาประการเป็นต้นว่า ปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาทางสังคม ฯลฯ แต่ชาวบ้านก็ยังคงดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาธรรมชาติ ต่อมาภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาฟื้นฟูชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนและขับเคลื่อนแผนชุมชนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการให้ผู้นำและชาวบ้านร่วมกันสืบค้นสืบค้นหาประวัติของชุมชนจากผู้อาวุโสของหมู่บ้านและเป็นชนเผ่าภูไทอพยพมาจากเมืองภูวานากระแด้ง ประเทศลาวดังกล่าวในเบื้องต้น

 • ชุมชนโนนประดู่มีวิถีชีวิตเหมือนกันกับชาวอีสานทั่วไป กล่าวคือประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะทำนาเป็นหลัก มีความเชื่อ เคารพรัก อิงแอบอยู่กับธรรมชาติ มีโครงสร้างทางสังคม ครอบครัวและเครือญาติที่แนบแน่น มีวัฒนธรรมชุมชน (ฮีต 12) มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย ซึ่งมีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นองค์ความรู้ในหลายมิติ

 • ปัจจุบันชุมชนโนนประดู่ เริ่มมีปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสิน รายรับไม่พอกับรายจ่าย การผลิตด้านการเกษตรมีการแข่งขัน ค่าจ้างแรงงานในการทำนาสูง (ไถ,ดำนา,เก็บเกี่ยว ฯลฯ) ผลผลิตตกต่ำค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นตามกระแสเศรษฐกิจทุนนิยม ซื้อความสะดวกทุกอย่างที่ขวางหน้า ปัญหาสังคมที่ตามมา คือ ชาวบ้านต่างคนต่างอยู่ คนในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ต่างดิ้นรนไปหางานทำทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัดเหล่านี้เป็นผลมาจากการพัฒนาที่ไม่สมดุลหรือไม่ยั่งยืน ชุมชนโนนประดู่มีจำนวนครัวเรือน 158 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 586 คน เป็นชาย 294 คน เป็นหญิง 292 คน

 • บทบาทและกระบวนการติดตามการพัฒนาของ ธ..

  การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.. สู่การเรียนรู้ของบ้านโนนประดู่เกิดจากคนในหมู่บ้าน มีวิถีชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่มีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติซึ่งให้ความสำคัญต่อธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ อันเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ชาวบ้านมีความรักความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกื้อกูลกัน รักษาและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม คนผู้ไท มีผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันดำเนินการพัฒนาชุมชน สืบต่อจากผู้ใหญ่บ้านในอดีต คือ นาย คำนึง พิพิธภัณฑ์ เป็นคนหยันในการทำงานและสนใจต่อการพัฒนาท้องถิ่น จนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้ ต่อมา .. สกลนครได้เข้ามาจัดเป็นศูนย์เรียนรู้และอมรมส่งเสริม สนับสนุน ความรู้ทางวิชา งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ปรับปรุงศูนย์ให้มีความพร้อมและดำเนินศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยมีจุดประสงค์ คือ

 • 1.จัดระบบการจัดการของครัวเรือน เป็นเครือข่ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  2.เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในชุมชน ตำบล และระดับจังหวัดสกลนคร

  บทบาทของชมชุมชนต่อการสร้างชุมชนข้างเขียงเป็นเครือข่าย

  การขยายผลแนวคิดการทำวานของศูนย์ต่อระบบฐานรากหมู่บ้านที่ชุมชนนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเป็นภพเครือญาติ ที่มีความผูกพันด้านการประกอบอาชีพที่เหมือนกันต้องพึ่งพากัน เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องมาปรับวีคิดวิธีปฏิบัติ และให้คุณค่าต่อสรรพสิ่ง ซึมซับต่อเนื่องกัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ต้องการให้คนในหมู่บ้านเป็นต้นแบบชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

 • บทบาทของศูนย์เรียนรู้ที่เข้ามาเสริมสร้างชุมชนและเป็นแกนนำในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้นำ คณะกรรมการศูนย์และสมาชิกในหมู่บ้านส่วนมากที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพได้ จึงเข้ามาเสริมสร้างให้เดินไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น การพัฒนาชุมชนตามยุทธศาสตร์ของชุมชนด้านต่างๆ เช่น การปกครองการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ ซึ่ง ธ..ส เข้ามาร่วมพัฒนาแล้วประสบผลสำเร็จจนเป็นชุมชนตัวอย่าง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ชุมชนข้างเคียง เช่น ชุมชนโนนกุง ชุมชนบ้านเชียงเสือ ชุมชนบ้านด่านม่วงคำ ชุมชนบ้านอ้อมแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดนครพนม เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายชุมชนในขณะเดียวกันกรรมการบริหารศูนย์ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • บทบาทหรือผลสะท้อนต่อชุมชนรอบข้างหรือสังคมภายนอก

  การดำเนินการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบบ้านโนนประดู่ ตั้งแต่เริ่มต้นถึงปัจจุบัน เกิดผลเป็นรูปธรรมหลายอย่าง จากการบอกเล่าของผู้ใหญ่บ้าน ว่า มีคนเข้าศึกษาดูงานศูนย์เป็นประจำบอกว่าเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่ชัดเจน คือ การฟื้นฟูกองทุนหมู่บ้านการทำหมู่บ้านปอดสารเสพติด ลดปัญหาหนี้นอกระบบ การปลูกพืชผักสวนครัวรณรงค์เรื่องสุขภาวะชุมชน การสร้างชุมชนเข็มแข็ง อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้ชุมชนข้างเคียงและสังคมภายนอก เข้ามาศึกษาดูงานและนำไปปฏิบัติตาม

 • บทสรุป

  กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. แห่งนี้ มีผลงานที่โดดเด่น ในเรื่องการจัดการชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งมีแนวคิดแนวปฏิบัติตามหลักคิดของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน (มหาวิทยาลัยชีวิต) เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ของสถาบันนี้ ว่าด้วย 4 แผน ได้แก่ แผนชีวิต แผนการเงิน แผนสุขภาพ และแผนอาชีพ และการถอยไปตั้งใหม่ในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง โดยนำแนวคิดและปรัชญาของสถาบันว่า คืนสู่ธรรม คืนสู่รากเหง้า คืนสู่ฐาน คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แน่นอน

ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านโนนประดู่
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message