• TH EN
  TH
คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
 • คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
 • คิชฌกูฏออร์แกนิกส์ฟาร์ม เกิดจากแนวคิดของคุณศิริพรรณ เจริญแพทย์ ลูกหลานของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีแนวคิดในการต่อยอดสวนผลไม้เดิมของครอบครัว โดยคิดว่าสมัยก่อนมีผลไม้บางชนิดราคาสูง แต่บางชนิดราคาก็ตกต่ำ จึงมีความคิดในการเพิ่มรายได้ และช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทางเลือก จึงได้มองอนาคตว่า น่าจะหันมาปลูกผักสลัดชนิดต่างๆ เนื่องจากเป็นผลผลิตที่อยู่ในเทรนด์เพื่อสุขภาพ และยังสามารถนำไปขายยังตลาดผูกขาด ตามห้างร้านโมเดิร์นเทรดต่างๆ ได้ โดยได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งมาจัดทำเป็นฟาร์มปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ และผักออแกนิกส์

 • ธุรกิจที่ฟาร์มผักแห่งนี้จัดทำขึ้นภายใต้แบรนด์ คิชฌกูฏ ออแกนิกส์ ฟาร์ม หลังจากที่มีการส่งขายมากขึ้นและไม่เพียงพอ จึงได้ขยายเครือข่ายไปสู่คนในชุมชนท้องถิ่น และรวบรวม รับซื้อจากคนในชุมชน รวมๆแล้วประมาณ 6 ตันต่อเดือน เพื่อเสริมรายได้ในช่วงระหว่างการรอผลผลิตผลไม้ออกตามฤดูกาล ทั้งนี้ ความตั้งใจต่างๆของคุณศิริพรรณ เจริญแพทย์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งในไว้ได้ ก็ด้วยการได้รับเงินทุนสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการจัดทำฟาร์มโรงเรือน และเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจตามโครงการทายาทเกษตรกร (Young Smart Farmer) เรื่อยมา

 • ซึ่งนอกจาก ธ.ก.ส. จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนแล้ว ยังได้สนับสนุนให้ความรู้ทั้งด้านการพัฒนาการผลิตและการตลาด รวมถึงการผลักดันเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ อาทิเช่น ตลาดโมเดิร์นเทรดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศกัมพูชา อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ ธ.ก.ส เพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อหวังต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้ในครัวเรือนของตนเองและคนในชุมชนท้องถิ่นให้มั่นคง

 • ที่คิชฌกูฏออแกนิกส์ฟาร์ม (Kitchakood Organics Farm) อำเภอเขาคิฌชกูฎ จังหวัดจันทบุรี เกษตรกร และประชาชน ต่างให้ความสนใจเข้าอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์และเปิดสถานประกอบการ (open house) ให้ความรู้ในพื้นฐานและขั้นตอนการเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์อย่างมืออาชีพ โดยความร่วมมือของ ศูนย์บ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม SMEs เกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดจันทบุรี และบริษัท คิชฌกูฏออแกนิกส์ฟาร์ม จำกัด เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาอาชีพต่อยอดสู่การเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างมั่นคง กระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งผ่านการรวมกลุ่มโดยมีผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเป็นหัวขบวนต่อไป จัดอบรมและถูกต้องตามหลักวิชาการ

 • คุณศิริพรรณมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าภายใต้แบรนด์ คิชฌกูฏออร์แกนิคส์ฟาร์ม เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ เนื่องจากมีการตรวจรับรองหาสารพิษตกค้างกับเซนทรัลแลป (บริษัท ปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด : Central Lab Thai) และนอกจากนี้ยังมีกระบวนการควบคุมคุณภาพ (QC) ภายในฟาร์มของตัวเองก่อน เริ่มจากกระบวนการผลิตในฟาร์ม จนถึงการรับซื้อหน้าฟาร์ม ตลอดจนกระบวนการบรรจุเพื่อจำหน่ายและการขนส่งอีกด้วย ปัจจุบันมีผักไฮโดรโพนิกส์ และผักไฮโดรโพนิกส์ที่หลากหลาย ทั้ง กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ต คอท ฟินเล่ต์ ผักใบเขียวสด และผักสลัดชนิดต่างๆ ที่นิยมนำมาใช้รับประทานสด เช่น สลัดชนิดต่างๆ

 • สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือติดต่อสั่งซื้อได้ที่

  คุณศิริพรรณ เจริญแพทย์

  บริษัท คิชฌกูฏออแกนิกส์ฟาร์ม จำกัด

  56/14 ม.9 ต.ตะเคียนทอง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

  โทรศัพท์: 095-5188-111

  Fanpage Facebook: https://th-th.facebook.com/kitchakoodorganicsfarm/

คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
คิชฌกูฏออร์แกนิคฟาร์ม ผักสลัด Kitchakood Organics Farm
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message