• TH EN
    TH
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  • ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
  • ประโยคนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆ เมื่อได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ทราบมั๊ยว่าความหมายที่แท้จริง คืออะไร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 ได้ให้ความหมายไว้อย่างชัดเจนว่า หมายถึง

    “บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทำพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน”

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message