• TH EN
  TH
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 สิงหาคม 2560
  หมวด 1 ข้อความทั่วไป
  หมวด 2 การซื้อหรือจ้าง
  หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา
  หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
  หมวด 5 การทําสัญญาและหลักประกัน
  หมวด 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
  หมวด 7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
  หมวด 8 การทิ้งงาน
  หมวด 9 การบริหารพัสดุ
  หมวด 10 การร้องเรียน

ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message