• TH EN
  TH
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหุบไผ่
ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหุบไผ่ ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลห้วยทราย ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ประมาณ 17 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 336 กิโลเมตร “บ้านหุบไผ่” เป็นชุมชนขนาดเล็ก จำนวนครัวเรือน 116 ครัวเรือน ประชากรประมาณ 393 คน แบ่งเป็นชาย 192 คน หญิง 201 คน เมื่อประมาณ 40-50 ปีก่อน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การปลูกสับปะรด ปลูกพืชล้มลุก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
 • ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหุบไผ่
 • สภาพปัญหาและผลกระทบ

  ที่ผ่านมา ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของชุมชน ใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง และยังใช้ระยะเวลานานจึงจะให้ผลผลิตและนำมาซึ่งรายได้แก่เกษตรกร ขณะเดียวกันชาวบ้านกลับมีรายได้สวนทางกับรายจ่าย ทั้งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ การพึ่งพาสินค้าอุปโภคบริโภคและการซื้อหาสารเคมีจากภายนอกชุมชน ชาวบ้านหุบไผ่จึงประสบปัญหารายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายและมีปัญหาหนี้สินเกิดขึ้นตามมา

 • แผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา

  จากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เข้ามาร่วมกับชาวบ้านในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เกิดการทำแผนร่วมกันอย่างบูรณาการ มีการสำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำเป็นแผนในการพัฒนาหมู่บ้าน หลังจากนำข้อมูลเข้าสู่เวทีประชุมประชาคม ทุกคนได้ร่วมกันจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของปัญหา โดยเป้าหมายแรกของการแก้ไขปัญหาคือ “จะทำอย่างไรให้ลดต้นทุนการผลิต และสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากอาชีพหลักให้คนในชุมชน”

 • นอกจากเข้ามาแนะนำร่วมวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชนแล้ว ธ.ก.ส.ยังได้ชักชวนชาวบ้านให้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพยังชุมชนอื่นๆ เช่น ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เรียนรู้กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 • เมื่อได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆจากชุมชนอื่น ผู้นำชุมชนและชาวบ้านหุบไผ่ได้นำความรู้กลับมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิตของหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกัน จึงได้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมและจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ขึ้นในหมู่บ้าน ได้แก่

 • 1. ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตร ด้วยต้นทุนการผลิตที่มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลดต้นทุนการผลิตจึงเป็นเรื่องที่ชาวบ้านให้ความสำคัญ วัตถุดิบที่ใช้ เช่น ปุ๋ยคอก ทะลายปาล์ม ใยมะพร้าว ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชน

 • 2. ส่งเสริมการผลิตน้ำยาอเนกประสงค์สำหรับใช้ในครัวเรือน การผลิตน้ำยาอเนกประสงค์เพื่อใช้ในครัวเรือน ไม่เพียงเป็นการลดค่าใช้จ่าย แต่ยังเป็นอีกทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำยาอเนกประสงค์อีกด้วย

 • 3. กลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้าน มีการส่งเสริมการออม ปล่อยกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกในชุมชนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

  4. กองทุนข้าวสาร วิธีการดำเนินการคือจัดซื้อข้าวสารจากร้านค้าภายนอกมาจำหน่ายให้กับสมาชิกในชุมชนในราคาถูก

  ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหุบไผ่
  ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหุบไผ่
  ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านหุบไผ่
  ยืนยันคำสั่ง?
  คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
  Message