ตารางเปรียบเทียบข้อตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศต่างๆ

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

ตาราง ข้อตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศต่างๆ

* หมายเหตุ : % ทั้งหมดเป็น%ของรายการสินค้า (Tariff Line)

FTAวันที่ลงนามเริ่มลดภาษีลดภาษีเป็น 0บริการและการลงทุน
ASEAN
(ATIGA)
26 ก.พ. 52-1 ม.ค. 2553
มาเลเซีย = 98.4%
สิงคโปร์ = 100%
อินโดนีเซีย =98.7%
ฟิลิปปินส์ = 99.0%
บรูไน = 99.2%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 99.8%
(CLMV สินค้าปกติ
1 ม.ค. 53 = 0-5%
1 ม.ค. 58 = 0%)
 • จัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดการค้าบริการชุดที่ 8
 • อยู่ระหว่างดำเนินการในการให้สัตยาบันความตกลงด้านการลงทุน
อาเซียน - จีน29 พ.ย. 47Early Harvest
(พิกัด 01-08)
1 ม.ค. 47
ผักผลไม้
(พิกัด 07-08)
1 ต.ค. 46
สินค้าทั่วไป
20 ก.ค. 48
จีน
1 ม.ค. 53 = 86.4%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 83.0%
 • อยู่ระหว่างเจรจา เปิดตลาดบริการชุดที่ 2
 • การลงทุน มีผล 15 ก.พ. 53
อาเซียน - ญี่ปุ่น11 เม.ย. 51สำหรับไทย 1 มิ.ย. 52ญี่ปุ่น
1 ม.ค. 53 = 79.50%
1 เม.ย. 53 = 79.50%
1 เม.ย. 66 = 85.80%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 32.00%
1 เม.ย. 53 = 34.80%
1 เม.ย. 61 = 97.85%
 • ตั้งอนุกรรมการ เพื่อเจรจาเรื่องบริการ และลงทุน (พ.ย. 52) แต่ยังไม่เริ่มเจรจา
อาเซียน - เกาหลีใต้27 ก.พ. 521 ม.ค. 53เกาหลีใต้
1 ม.ค. 53 = 92.3%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 89.2%
1 ม.ค. 55 = 92.2%
1 ม.ค. 60 = 95.4%
 • บริการ มีผล 1 ม.ค. 53
 • ลงทุน มีผล 31 ต.ค. 52
อาเซียน - อินเดีย13 ส.ค. 521 ม.ค. 53อินเดีย
31 ธ.ค. 56 = 70.18%
31 ธ.ค. 59 = 79.35%
ไทย
31 ธ.ค. 56 = 70.90%
31 ธ.ค. 59 = 79.34%
 • อยู่ระหว่างการเจรจา
อาเซียน - ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์27 ก.พ. 5212 มี.ค. 53ออสเตรเลีย
1 ม.ค. 53 = 95.96%
1 ม.ค. 63 = 100%
นิวซีแลนด์
1 ม.ค. 55 = 90.13%
1 ม.ค. 63 = 100%
ไทย
1 ม.ค. 58 = 89.77%
1 ม.ค. 63 = 98.80%
(ยกเว้นไม้ตัดดอก 5 รายการ และสินค้าที่มีโควตาภาษีทั้งหมด)
 • เจรจาเปิดเสรีบริการเพิ่มขึ้น ภายใน 3 ปี
 • การลงทุน จัดตาราง ทำข้อสงวนการเปิดเสรี ภายใน 5 ปี

ตาราง ข้อตกลงการค้าเสรีของไทยกับประเทศต่างๆ

* หมายเหตุ : % ทั้งหมดเป็น%ของรายการสินค้า (Tariff Line)

FTAวันที่ลงนามเริ่มลดภาษีลดภาษีเป็น 0บริการและการลงทุน
ไทย - ออสเตรเลีย5 ก.ค. 471 ม.ค. 48
ออสเตรเลีย
1 ม.ค. 53 = 96.07%
1 ม.ค. 58 = 100%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 93.28%
1 ม.ค. 68 = 100%)
 • กำหนดให้เจรจาต่อ ภายใน 3 ปี (2551)
 • เสนอกรอบเจรจา
ไทย-นิวซีแลนด์19 เม.ย. 481 ก.ค. 48นิวซีแลนด์
1 ม.ค. 53 = 88.46%
1 ม.ค. 58 = 100%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 89.72%
1 ม.ค. 68 = 100%
 • เจรจาบริการ ภายใน 3 ปี (2551)
 • เสนอกรอบเจรจา
ไทย-ญี่ปุ่น3 เม.ย. 501 พ.ย. 50ญี่ปุ่น
1 ม.ค. 53 = 80.66%
1 เม.ย. 53 = 80.66%
1 เม.ย.65 = 88.49%
ไทย
1 ม.ค. 53 = 44.87%
1 เม.ย. 53 = 50.92%
1 เม.ย. 60 = 97.86%
 • เสนอกรอบเจรจาต่อ ในส่วนของบริการ (การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา)
ไทย-เปรู (Early Harvest)13 พ.ย. 52คาดว่าปี 2553เปรู
2553 = 50%
2558 = 70%
ไทย
2553 = 50%
2558 = 70%
 • ชะลอการเจรจา ตั้งแต่ปลายปี 2548
ไทย-อินเดีย (82 รายการ)9 ต.ค. 461 ก.ย. 47อินเดีย
1 ก.ย. 49 = 100%
ไทย
1 ก.ย. 49 = 100%
 • หยุดเจรจาตั้งแต่ปี 2550
BIMSTECคาดว่าครึ่งแรก ของปี 53คาดว่า 1 ก.ค. 53อินเดีย ศรีลังกา ไทย
Fast Track
30 มิ.ย. 56 = 10%
(ลดให้บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล และพม่า 30 มิ.ย. 54)
Normal Track
30 มิ.ย. 59 = 50%
(ลดให้บังกลาเทศ ภูฏาน เนปาล และพม่า 30 มิ.ย. 57)1 ม.ค. 63 = 100%
อยู่ระหว่างเจรจา จัดทำข้อบทการค้าบริการ และการลงทุน-