X

อินโฟกราฟิกประชาคมอาเซียน

ASEAN Information Graphics

ภาพ อินโฟกราฟิกสวยๆ นำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน แบบเข้าใจง่าย

ASEAN
ประชาคมอาเซียน

AEC ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน

APSC ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง

ASCC ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรม

อาเซียนกับกลุ่ม
ประเทศคู่เจรจา