สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Socialist Republic of Vietnam

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน

พื้นที่

 • ประมาณ 331,150 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

เรียงเป็นรูปตัว S ตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทะเลจีนใต้
 • ทิศเหนือ ติดกับประเทศจีน ความยาว 1,281 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตก ติดประเทศลาว ความยาว 2,130 กิโลเมตร
 • ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับประเทศกัมพูชา ความยาว 1,228 กิโลเมตร และอ่าวไทย
 • ทิศตะวนออก มีชายฝั่งทะเลยาวติดกับทะเลจีนใต้ ยาว 3,444 กิโลเมตร

ภูมิอากาศ

เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่าง เวียดนามภาคเหนือ และภาคใต
 • เวียดนามทางตอนใต้ มีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร มีอุณหภูมิเฉลี่ย คล้ายประเทศไทย คือประมาณ 27 – 30 องศาเซลเซียส และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน ( พค. – ตค. ) และฤดูร้อน ( พย. – เมย. )
 • เวียดนามทางตอนเหนือ มีภูมิอากาศคล้ายเขตเม ระหว่างช่วงร้อนที่สุดและหนาวที่สุด โดยมี 4 ฤดู คือ
  ฤดูใบไม้ผลิ ( มีค. – เมย. ) อุณหภูมิระหว่าง 17- 23 องศาเซลเซียส
  ฤดูร้อน ( พค. – สค. ) อุณหภูมิระหว่าง 30 - 39 องศาเซลเซียส
  ฤดูใบไม้ร่วง ( กย. – พย. ) อุณหภูมิระหว่าง 23 - 28 องศาเซลเซียส
  ฤดูหนาว ( ธค. – กพ. ) อุณหภูมิระหว่าง 7 - 16 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง

 • กรุงฮานอย (Ha Noi)

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อัณมณี สินแร่ สัตว์น้ำ

เวลา

 • เท่ากับประเทศไทย

ประชากร (ปี 2554)

จานวนประชากร

 • ประมาณ 87.3 ล้านคน (เป็นอันดับสามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ) และเป็นอันดับ 13 ของโลก

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • ปี 2542 – 2553 ประมาณปีละ 1.03 ล้านคน หรือ 1.2 % ต่อปี

โครงสร้างอายุ

 • ประชากรช่วงอายุ 0 – 14 ปี : 24.9 % (ชาย 11,230,402 คน หญิง 10,423,901 คน)
 • ประชากรช่วงอายุ 15 – 64 ปี : 69.4 % (ชาย 29,971,088 คน หญิง 30, 356,393 คน)
 • ประชากรช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป : 5.7 % (ชาย 1,920,043 คน หญิง 3,065,697 คน)
 • วัยท างาน (50.4 ล้านคน)

เชื้อชาติ

 • เชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet)(มากกว่า 86%) นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอื่นๆ อีก 53 เชื้อชาติกระจายอยู่ตามเทือกเขาและที่ราบสูง

ศาสนา

 • ส่วนใหญ่ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิต่าง ๆ ( 80.8 % ) มีบ้างที่นับถือศาสนาพุทธนิกาย มหายาน ( 9.3% ) ศาสนาคริสต์( 7.2% ) อิสลาม (0.1% ) และอื่น ๆ ( 2.6% )

ภาษา

 • ภาษาราชการคือภาษาเวียดนาม แต่ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญมากขึ้นเป็นภาษาที่สอง และมีการใช้ภาษาอื่น ๆ อีก เช่น จีนและรัสเซียเป็นต้น

อัตราส่วนประชากรที่รู้หนังสือ

 • ร้อยละ 94 %

การเมือง/การปกครอง

รูปแบบการปกครอง

ระบบสังคมนิยม มีพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี 2535 มีสภาแห่งชาติ (National Assembly) ที่มาจากการเลือกตั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี แต่สภาชุดปัจจุบันก าหนดวาระการ ด ารงต าแหน่งเหลือ 4 ปี เพื่อให้หมดวาระลงตรงกับการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งหน้า ซึ่งจะ จัดขึ้นในปี 2554 สำหรับรัฐบาลได้รับการแต่งตั้งจากสภาแห่งชาติ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี คณะรัฐมนตรี ชุดล่าสุดเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2550 และจะสิ้นสุดในปี 2555

เขตการปกครอง

แบ่งเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร (กรุงฮานอย นครไฮฟอง นครดานัง นครโฮจิมินห์ และนคร เกิ่นเทอ ) แบ่งเป็น 8 ภาค คือ
 1. ภาคเหนือฝั่งตะวันออก มี 4 จังหวัด ชายแดนติดลาวและจีน
 2. ภาคเหนือฝั่งตะวันตก มี 11 จังหวัด
 3. เขตที่ราบลุ่มแม่น้ าแดง มี 9 จังหวัด และ 2 นคร คือกรุงฮานอยและนครไฮฟอง
 4. เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนเหนือ มี 6 จังหวัด ซึ่งทุกจังหวัดติดสปป.ลาว
 5. เขตชายฝั่งทะเลภาคกลางทางตอนใต้ มี 5 จังหวัดและ 1 นคร คือนครดานัง
 6. เขตที่ราบสูงภาคกลางมี 5 จังหวัดพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
 7. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก มี 7 จังหวัด และ 1 นครคือนครโฮจิมินห์
 8. ที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มี 12 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และ 1 นครคือ นครเกิ่นเทอ มี ชายแดนติดกัมพูชาแต่ละจังหวัดจะปกครองโดยสภาประชาชน ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประชาชน สภาประชาชนจะแต่งตั้งคณะกรรมการประชาชนเพื่อทำหน้าที่บริหารจังหวัด จังหวัดยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของ รัฐบาลกลาง ส่วนนครจะมีอิสระในการปกครองตนเองมากกว่า

ประธานพรรค

 • นาย เหวียน ฝู๊ จ่อม ( Nguyen Phu Trong ) ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานสภาแห่งชาติ

ประธานาธิบดี

 • นายเหวียน มินห์ เจี๊ยต ( Nguyen Minh Triet)

นายกรัฐมนตรี

 • นายเหวียน ตั๊น หยุม (Nguyen Tan Dung)

ฝ่ายบริหาร ( หรือรัฐบาลส่วนกลาง )

ประกอบด้วย ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมไป ถึงต าแหน่งส าคัญในพรรคคอมมิวนิสต์ เช่น สมัชชาของพรรคคอมมิวนิสต์ มีวาระด ารงต าแหน่ง 5 ปี มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กรบริหารระดับสูง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ เป็นผู้มี อำนาจสูงสุดของพรรค คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กรมการเมือง (Politburo) เป็นองค์กรบริหารสูงสุด เป็นศูนย์กลางอำนาจในการ กำหนดนโยบายและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

ฝ่ายนิติบัญญัติ สภาแห่งชาติ

(Quoc Hoi หรือ National Assembly) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีสมาชิก รวม 493 คน มีอ านาจสูงสุดในการกำหนดนโยบายทั้งภายในและต่างประเทศ มีหน้าที่บัญญัติและแก้ไขกฎหมาย แต่งตั้งประธานาธิบดีตามที่พรรคคอมมิวนิสต์เสนอ ให้การรับรองหรือถอดถอนนายกรัฐมนตรีตามที่ประธานาธิบดี เสนอ รวมทั้งแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ อันเป็นระบบการบริหารแบบผู้นำร่วม

วันชาติ

 • 2 กันยายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า

 • ดร. วู เว้ เฮือง (Dr. Vu Huy Hoang )