ประเทศไทย

Thailand

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และ ทิศเหนือติดกับประเทศพม่าและประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง

อาณาเขต

 • ทิศเหนือติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์) และ สปป.ลาว (แขวงอัตตะปือและจาปาสัก)
 • ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (เขต จ.คอมทูม เปลกู การ์ลัดและกวางติ๊ด)
 • ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (เขต จ.สระแก้ว จันทบุรีและตราด)
 • ทิศใต้ติดอ่าวไทย

พื้นที่

 • 513,115.02 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

 • ภาคเหนือเป็นเขตภูเขาสูงและที่ราบระหว่างภูเขา ภาคกลางเป็นเขตที่ราบลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเขตที่ราบสูง ภาคตะวันตกเป็นเขตภูเขาสูง ภาคตะวันออกเป็นเขตภูเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล ภาคใต้เป็นเขตภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบชายฝั่งทะเลและหมู่เกาะต่างๆ

ภูมิอากาศ

 • เป็นแบบเขตร้อน อากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็นฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน ส่วนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็นจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว ยกเว้นภาคใต้ที่มีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปีจึงมีแค่สองฤดูคือฤดูร้อนกับฤดูฝน

ทรัพยากรธรรมชาติ

เมืองหลวง

 • กรุงเทพมหานคร (Bangkok)

ประชากร

จานวนประชากร

 • 64.7 ล้านคน (2551)

เชื้อชาติ

 • ไทย

ศาสนา

 • ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติโดยพฤตินัย แม้ว่ายังจะไม่มีการบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยก็ตาม ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใต้ตอนล่าง ศาสนาคริสต์และศาสนาอื่นประมาณร้อยละ 1

ภาษา

 • ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ

การเมือง/การปกครอง

ระบอบการปกครอง

 • ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พระมหากษัตริย์

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร (His Majesty King Bhumibol Adulyadej)