ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

The Republic of Singapore

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

สิงคโปร์ตั้งอยู่บนต าแหน่งยุทธศาสตร์โดยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางเรือของเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ มีขนาดพื้นที่ดิน 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเกาะใหญ่ 1 เกาะ และเกาะขนาดเล็ก 62 เกาะ เกาะใหญ่ยาว 42 กิโลเมตร กว้าง 23 กิโลเมตร ความยาวชายฝั่ง 138 กิโลเมตร
 • ทิศเหนือ ติดมาเลเซีย (Johor Bahru)
 • ทิศตะวันออก ติดทะเลจีนใต้
 • ทิศตะวันตก ติดมาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
 • ทิศใต้ ติดช่องแคบมะละกา

ภูมิประเทศ

 • ภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่สูง ที่สุดของประเทศ (165 เมตร) เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของสิงคโปร์ และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต่ำชายฝั่ง ทะเลมักจะต่ำกว่าระดับน้ำทะเล ต้องมีการถมทะเล

ภูมิอากาศ

 • อากาศร้อนชื้น และฝนตกตลอดทั้งป

เมืองหลวง

 • กรุงสิงคโปร ์

เวลาท้องถิ่น

 • GMT + 8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ประชากร (ปี 2554)

จานวนประชากร

 • ประมาณ 4.6 ล้านคน (ปี 2553)

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • ร้อยละ 0.99

ความหนาแน่นประชากร

 • 6,814 คน

เชื้อชาติ

 • เชื้อชาติจีน ร้อยละ 76.8 มาเลย์ ร้อยละ 13.9 อินเดีย ร้อยละ 7.9 และอื่นๆ ร้อยละ 1.4

ศาสนา

 • พุทธศาสนานิกายเถรวาท 96%

ภาษา

 • ภาษาที่ใช้เป็นทางการคือ ภาษาอังกฤษ โดยมีการใช้ภาษาที่ส าคัญ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษามาเลย ์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ

โครงสร้างอายุ เพศ และการศึกษา

 • ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน อายุระหว่าง 15-64 ปี จ านวนร้อยละ 76.7 ส่วนประชากรอาย ระหว่าง 0-14 ปี มีจ านวนร้อยละ 14.4 และประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี มีจ านวนร้อยละ 8.9 โครงสร้าง ประชากรมีประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชายเพียงเล็กน้อย คือ 1,000 ต่อ 982 และมีอัตราประชากรที่อ่าน ออกเขียนได้ 96 เปอร์เซ็นต

การเมือง/การปกครอง

ประเภทของรัฐบาลและการแบ่งส่วนบริหาร

 • สิงคโปร์มีรูปแบบการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) (Parliamentary Republic) โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ระบบกฎหมาย รัฐสภาและการเลือกตั้ง

 • ระบบกฎหมาย แบบจารีตประเพณี (Common Law)

รัฐสภา

 • เป็นแบบสภาเดียว (Unicameral Parliament) ประกอบด้วย 84 ที่นั่ง

การเลือกตั้งประธานาธิบดีสิงคโปร์

 • นายเอส อาร์ นาธาน (อายุ 81 ปี เป็นประธานาธิบดีคนที่ 6 ของสิงคโปร์ แต่เป็นประธานาธิบดีคนที่ 2 ที่มาจากการเลือกตั้ง) เข้าพิธีสาบานตนรับต าแหน่งสมัยที่สองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 [เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548 คณะกรรมการเลือกตั้งประธานาธิบดี (Presidential Elections Committee) ได้ประกาศว่า นายนาธานได้เป็นประธานาธิบดี โดยอัตโนมัติเนื่องจากผู้สมัครแข่งขันคนอื่นขาดคุณสมบัติ ]

การเลือกตั้งทั่วไป

 • เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 สิงคโปร์ได้จัดการเลือกตั้งทั่วไป ก่อนสภาผู้แทนราษฎรจะครบวาระใน เดือนพฤศจิกายน 2550 และเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกนับตั้งแต่นายล ี เซียน ลุง เข้าด ารงต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี และเป็นครั้งที่ 13 นับตั้งแต่สิงคโปร์แยกตัวออกจากสหพันธ์รัฐมาลายาเมื่อปี 2508 ซึ่งพรรคกิจ ประชาชน (People’s Action Party – PAP) ภายใต้การน าของนายล ี เซียน ลุง ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้น โดยมีสมาชิกของพรรค PAP ได้รับเลือกตั้งจ านวน 82 ที่นั่งจากทั้งหมด 84 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร (ด้วยจ านวนคะแนนเสียงสนับสนุนจากผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด ร้อยละ 66.6) ส าหรับอีก 2 ที่นั่งเป็นของพรรค Worker’s Party (WP) และ Singapore Democratic Alliance (SDA)
  ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ มีพรรคการเมืองรวม 4 พรรคส่งผู้สมัครลงแข่งขัน ได้แก่ พรรค People’s Action Party ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาล และพรรคฝ่ายค้านอีก 3 พรรค ประกอบด้วย
  (1) พรรค Worker’s Party (WP) ก่อตั้งเมื่อปี 2500 ภายใต้การน าของนาย Low Thia Kiang
  (2) พรรค Singapore Democratic Alliance (SDA) ก่อตั้งเมื่อปี 2544 และเป็นการ รวมตัวของหลายพรรคการเมืองได้แก่ National Solidarity Party (NSP), Singapore Malay National Organization (PKMS), Singapore People’s Party (SPP) และ Singapore Justice Party ภายใต้การนำของนาย Chiam See Tong
  (3) พรรค Singapore Democratic Party (SDP) ก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดยมีนาย Chee Soo Juan เป็นเลขาธิการ
  การเลือกตั้งของสิงคโปร์ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งผู้แทนเดียว (Single Member Constituency – SMC) จ านวน 9 เขต และเขตเลือกตั้งกลุ่มผู้แทน (Group Representation Constituency – GRC) จำนวน14 เขต ซึ่งพรรค PAP ได้ส่งผู้ลงสมัครในทุกเขต ขณะที่พรรคฝ่ายค้านได้ส่งผู้สมัครในเขต SMC จำนวน 9 เขต และเขต GRC จ านวน 7 เขต รวม 47 ที่นั่ง ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด โดยมี ชาวสิงคโปร์ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 1.2 ล้านคน โดยมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 94.01

การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่

 • เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 นายล ี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ประกาศแต่งตั้ง คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งจะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งประธานาธิบดีสิงคโปร์ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2549
  คณะรัฐมนตรีชุดนี้ประกอบด้วยรัฐมนตรีจากคณะรัฐมนตรีชุดก่อนและยังคงด ารงต าแหน่งเดิมเป็น ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะต าแหน่งหลัก อาทิ นายโก๊ะ จ๊ก ตง เป็นรัฐมนตรีอาวุโส นายล ี กวน ยู เป็นรัฐมนตรีท ปรึกษา ศาสตราจารย์ เอส จายากูมาร์ เป็นรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมาย และรัฐมนตรี ประสานงานกิจการด้านความมั่นคงแห่งชาติ นายจอร์จ เยียว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายเตียว ชิ เฮียน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
  รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดเดิมที่ไม่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีก ได้แก่ นายเยียว เชียว ตง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (www.mfa.go.th)

ประธานาธิบดี

 • นายเอส อาร์ นาธาน (Sellapan Rama Nathan or S R Nathan) (ดำรงตำแหน่งสองสมัยตั้งแต่ 1 กันยายน 2542 -ปัจจุบัน)

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง

 • นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) ได้รับเลือกตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2549 และเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

 • นายลิ้ม อึง เคียง (Lim Hng Kiang)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 • นายจอร์จ เยียว (George Yeo)