ประเทศฟิลิปปินส์

Philippines

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากเอเชียแผ่นดินใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 10 0 กิโลเมตร

อาณาเขต

 • ทิศเหนือ ติดทะเลลูซอน
 • ทิศใต้ ติดทะเลมินดาเนา
 • ทิศตะวันออก ติดมหาสมุทรแปซิฟิก
 • ทิศตะวันตก ติดทะเลจีนใต้

พื้นที่

 • พื้นที่ดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะขนาดต่างๆ 7,107 เกาะ เกาะที่สําคัญได้แก ่ เกาะลูซอน (Luzon) หมู่เกาะวิสซายา (Visayas) และ เกาะมินดาเนา (Mindanao)

ภูมิประเทศ

 • เป็นหมู่เกาะของเทือกเขาหินใหม่ พื้นที่ทุกเกาะมีภูเขาเป็นแกนกลาง มีที่ราบอยู่ น้อย เป็นที่ราบแคบๆ ที่ราบสําคัญคือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด

ภูมิอากาศ

 • มรสุมเขตร้อน ได้รับความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน - เมษายน มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุุน และดีเปรสชั่น บริเวณ ที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชีย ตะวันออกฉียงใต้

เมืองหลวง

 • กรุงมะนิลา (Metro Manila)

เมืองสําคัญ

 • เซบู ดาเวา บาเกียว

วันชาติ

 • 12 มิถุนายน (ค.ศ. 1898) (เป็นวันประกาศอิสรภาพจากสเปน และวันที่ 4 กรกฎาคม 1946 เป็นวันประกาศอิสรภาพจากสหรัฐอเมริกา)

เวลาท้องถิ่น

 • GMT + 8 (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

ประชากร (ปี 2554)

จานวนประชากร

 • 101.83 ล้านคน (อันดับที่ 12 ของโลก)

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • ร้อยละ 1.903

เชื้อชาติ

 • ตากาลอก 28.1 % Cebuano 13.1% Ilocano 9 % Bisaya/Binisaya 7.6 % Hiligaynon Ilonggo 7.5% Bikol 6 % Waray 3.4 % อื่นๆ 25.3 %

ศาสนา

 • ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์นับถือศาสนาคริสต์ โดยนับถือนิกายโรมันคาทอลิก อันดับ 4 ของโลก (83 %) นิกายโปรเตสแตนต์อันดับ 13 ของโลก (9 %) ศาสนา อิสลามอันดับที่ 40 ของโลก ศาสนาฮินดูอันดับที่ 7 ของโลก และพุทธศาสนา อันดับที่ 17 ของโลก

ภาษา

 • ภาษาราชการ คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาตากาลอก (ภาษาฟิลิปิโน) มีการใช้ภาษามากกว่า 170 ภาษา โดยส่วนใหญ่ เกือบทั้งหมดเป็นตระกูลภาษา ย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นที่ใช้กันมากมี 8 ภาษา ได้แก่ สเปน จีนฮกเกี้ยน จีนแต้จิ๋ว อินโดนีเซีย ปัญจาบ เกาหลี และอาหรับ

การเมือง/การปกครอง

ระบอบการปกครอง

 • ปกครองระบอบประชาธิปไตยตามแบบสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานาธิบดีเป็น ประมุขและเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารประเทศ

ประธานาธิบดี

 • นาย เบนิโย ไซมอน นอยนอย อาควิโน ( Mr. Benigno Simeon C.Aquino III) ประธานาธิบดีคนที่ 15 ของฟิลิปปินส์ เข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีวาระ 6 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม

 • HON. GREGORY L. DOMINGO เข้ารับตําแหน่งเมื่อ เดือนเมษายน 2553 มีประสบการณ ในด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี เคยดํารงตําแหน่งสําคัญ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ ปลัดกระทรวง การค้าและอุตสาหกรรม รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้จัดการ บริหารของ SM Investment Corp. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนรายใหญ่ของฟิลิปปินส์ดําเนิน ธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้า และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้าน การเงินและกฎหมายการค้าและธุรกิจ