สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

The Republic of the Union of Myanmar

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไท

อาณาเขต

 • ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับจีน
 • ทิศตะวันออกติดกับ สปป.ลาวและไทย
 • ทิศใต้ติดกับทะเลอันดามัน
 • ทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับอินเดีย บังกลาเทศและอ่าวเบงกอล

พื้นที่

 • พื้นที่ทั้งหมด 678,500 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 657,740 ตร.กม. พื้นน้ำ 20,760 ตร.กม.) ประมาณ 1.3 เท่าของไทย

ชายฝั่งทะแล

 • 1,930 กม.

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ ไม้ซุง ดีบุก สังกะสี ทองแดง ทังสเตน ตะกั่ว หินปูน ถ่านหิน หินอ่อน อัญมณี พลังน้า

ภูมิประเทศ

 • ทางตอนเหนือ ตะวันออกและตะวันตกของประเทศถูกล้อมรอบ ด้วยเทือกเขา พื้นที่ราว 50 % ของพื้นที่ทั้งหมดเป็นภูเขาปกคลุมด้วยป่าไม้ ส่วนตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มแม่น้าอิรวดี (Irrawaddy/Ayeyarwady) จินด์วิน (Chindwin) และ สะโตง (Sittaung) ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยของประชากรส่วนใหญ่
 • เทือกเขาสำคัญ 3 แห่ง คั่นกลางประเทศ คือ เทือกเขาอาระกัน เทือกเขาพะโค และที่ราบสูงฉาน
 • แม่น้ำสำคัญ 3 สาย คือ อิระวดี สะโตง และแม่น้ำสาละวิน

ภูมิอากาศ

 • มรสุมเขตร้อน ภาคกลางตอนบนแห้งแล้งมาก ภาคกลางตอนล่าง เป็นดินดอน สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ ปลูกข้าวเจ้า ปอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศค่อนข้างเย็น และค่อนข้างแห้งแล้ง
 • มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

เมืองหลวง

 • เมืองแนปิดอ (Nay Pyi Taw) ซึ่งแปลว่าราชธานี (Royal City) เป็นเมืองหลวง ใหม่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ใกล้กับเมืองปินมะนา (Pyinmana)อยู่ห่าง จากกรุงย่างกุ้งไปทางตอนเหนือราว 320 กม.

เมืองสำคัญ

 • ย่างกุ้ง - เมืองหลวงเก่า : เมืองศูนย์กลางการคมนาคม และศูนย์กลางการค้าในการ กระจายสินค้าไปสู่ภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีแม่น้ำย่างกุ้ง เป็น แม่น้ำสำคัญในการขนถ่ายสินค้า
 • มัณฑะเลย : เมืองหลวงเก่าและศูนย์กลางธุรกิจการค้าในประเทศทางตอนบน
 • เมียวดี : เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทย ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก
 • ท่าขี้เหล็ก : เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทย ตรงข้าม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
 • เกาะสอง : เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับไทย ตรงข้าม จ.ระนอง
 • มูเซ : เมืองเศรษฐกิจชายแดนกับจีน ตรงข้ามเมืองยุ่ยลี่
 • เมาะลำไย : เมืองใหญ่ อันดับ 3 ของพม่า และศูนย์กลางการกระจายสินค้าไทย อยู่ในรัฐมอญ ห่างจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 170 กม.
 • สิเรียม : เมืองที่มีโรงกลั่นน้ำมันมาก
 • พุกาม : ศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านทะเลเจดีย์
 • อมรปุระ : ศูนย์กลางการทอผ้าไหม

เวลา

 • GMT +6.30 ชั่วโมง หรือเร็วกว่าประเทศไทย 30 นาท

ประชากร

จานวนประชากร

 • 48.1 ล้านคน (ปี 2553)

ความหนาแน่น

 • 75 คน/ตร.กม.

เชื้อชาติ

 • มีเผ่าพันธุ์ 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วยเชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า (ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ (ร้อยละ 9) กะเหรี่ยง (ร้อยละ 7) ยะไข่ (ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ3 )

ศาสนา

 • ศาสนาพุทธนิกายเถรวาท หรือหินยาน 89% ศาสนาคริสต์ 4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินด 0.7% นับถือผีไสยศาสตร์ 203%

ภาษา

 • ร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า นอกนั้นร้อยละ 15 พูดภาษากระเหรี่ยง มอญ จีนกลาง ภาษาราชการคือภาษาพม่า ภาษาที่ใช้ติดต่อธุรกิจและการค้า คือ ภาษาพม่าและ ภาษาอังกฤษ

อัตราการเพิ่มประชากร

 • 1.1% (ปี 2553)

โครงสร้างอายุ

 • ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี มีร้อยละ 27.5 ( ชาย 7.5 ล้านคน หญิง 7.3 ล้านคน )
 • ประชากรช่วงอายุ 15-64 ปี มีร้อยละ 67.5 ( ชาย 18.1 ล้านคน หญิง 18.3 ล้านคน )
 • ประชากรช่วงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีร้อยละ 5.0 ( ชาย 1.1 ล้านคน หญิง 1.5 ล้านคน )

อายุเฉลี่ย

 • 63.39 ปี

อัตราส่วนประชากรที่รู้หนังสือ

 • 89.9%

แรงงาน

 • 31.7 ล้านคน (2553)
 • กระจายอยู่ใน ภาคเกษตรกรรม 70% ภาคอุตสาหกรรม 7% ภาคบริการ 23 %

การปกครองและรัฐบาล

ประธานาธิบดี

 • พลเอก เต็ง เส่ง (U Thein Sein) (ตั้งแต่วันที่ 4 ก .พ . 54 )

รมว. พาณิชย์

 • U Win Myint

วันชาติ

 • 4 มกราคม

ระบอบการปกครอง

 • สาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข

โครงสร้างการบริหาร

ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกระทรวง 32 หน่วยงาน ได้แก่
 1. สำนักงานประธานาธิบดี (Ministry of Office of Presidential)
 2. กระทรวงเกษตรและชลประทาน (Ministry of Agriculture & Irrigation) http://www.moai.gov.mm/
 3. กระทรวงอุตสาหกรรม 1 (Ministry of Industry 1) http://www.industry1myanmar.com/
 4. กระทรวงอุตสาหกรรม 2 (Ministry of Industry 2) http://www.industry2.gov.mm/
 5. กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) http://www.mofa.gov.mm
 6. กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Home Affairs) http://www.moha.gov.mm/
 7. กระทรวงการขนส่ง (Ministry of Transport) http://www.mot.gov.mm
 8. กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)
 9. กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education) http://www.myanmar.gov.mm/PBNRDA/
 10. กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) http://www.myanmar.com/Ministry/culture/
 11. กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance & Revenue) http://www.myanmar.com/finance/
 12. กระทรวงการรถไฟ (Ministry of Railways Transportation)
 13. กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) http://www.moh.gov.mm
 14. กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) http://www.commerce.gov.mm
 15. กระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยว (Ministry of Hotels & Tourism) http://www.hotel- tourism.gov.mm/
 16. กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (Ministry of National Planning & Economic Development)
 17. กระทรวงการสื่อสาร ไปรษณีย์และโทรเลข . (Ministry of Communication, Post & Telegraph)
 18. กระทรวงพัฒนาสังคม (Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement)
 19. กระทรวงโยธาธิการ (Ministry of Construction) http://www.construction.gov.mm
 20. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science & Technology)
 21. กระทรวงสหกรณ์ (Ministry of Cooperatives) http://www.myancoop.gov.mm
 22. กระทรวงการอพยพ (Ministry of Immigration & Population) http://www.myanmar.com/Ministry/imm&popu/
 23. กระทรวงข่าวสาร . (Ministry of Information) http://www.myanmar-information.net
 24. กระทรวงชายแดน (Ministry of Border Affairs) http://www.myanmar.gov.mm/PBNRDA/
 25. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า 1 (Ministry of Electrical Power 1)
 26. กระทรวงพลังงานไฟฟ้า 2 (Ministry of Electrical Power 2)
 27. กระทรวงกีฬา (Ministry of Sports)
 28. กระทรวงป่าไม้ (Ministry of Forestry) http://www.myanmar.com/Ministry/Forest/
 29. กระทรวงศาสนา (Ministry of Religious Affairs) http://www.mora.gov.mm
 30. กระทรวงเหมืองแร่ (Ministry of Mines) http://www.myanmar.com/Ministry/Mines/
 31. กระทรวงปศุสัตว์ (Ministry of Livestock and Fisheries)
 32. กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) http://www.energy.gov.mm/

เขตการปกครอง

แบ่งการปกครองเป็น 7 รัฐ (state) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนกลุ่มน้อย และ 7 ภาค (division) สำหรับเขตที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายพม่า ดังนี้
ภาค (Divisions)
 1. อิระวดี (Irrawaddy or Ayeyarwady) (ประชากรมากที่สุด)
 2. มาเกว (Magwe)
 3. มัณฑะเลย์ (Mandalay)
 4. พะโค หรือหงสาวดี (Bago หรือ Pegu)
 5. สะกาย (Sagaing)
 6. ตะนาวศรี (Tenasserim หรือ Tanintharyi)
 7. ย่างกุ้ง (Yangon)
รัฐ (States)
 1. ยะไข่ (Arakan or Rakhine)
 2. ฉิ่น (Chin)
 3. คะฉิ่น (Kachin)
 4. กะเหรี่ยง (Karen)
 5. คะยา (Kayah)
 6. มอญ (Mon)
 7. ฉาน (Shan)(พื้นที่มากที่สุด)

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ

 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก GMS เมื่อปี 2535 / สมาชิก ASEAN เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 / สมาชิกBIMSTEC เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2540 และ สมาชิก WTO เดือนมกราคม 2538

การจัดทำข้อตกลงทางการค้า

 • พม่าจัดทำข้อตกลงทางการค้ากับ ASEAN และ BIMSTEC อีกทั้งยังมีการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย