ประเทศมาเลเซีย

Association of Southeast Asian Nations

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดน 2 ส่วน คือ
 1. มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปาหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เปรัค กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เคดาห์ และเปอร์ลิส
 2. มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัค นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่

 • 329,758 ตร.กม.

อาณาเขต

 • 2,669 กม. ติดต่อกับประเทศบรูไน 381 กม. อินโดนีเซีย 1,782 กม. และไทย 506 กม.

เขตชายฝั่ง

 • 4,675 กม. (คาบสมุทรมาเลเซีย 2,068 กม. มาเลเซียตะวันออก 2,607 กม.)

เมืองหลวง

 • กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)

เมืองราชการ

 • เมืองปุตราจายา (Putrajaya)

ภูมิอากาศ

 • เขตร้อนชื้น มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เม.ย.-ต.ค.) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ต.ค. - ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

ภูมิประเทศ

 • พื้นที่ชายฝั่ง สูงขึ้นเป็นเนินเขา และภูเขา

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ดีบุก ปิโตรเลียม ไม้สัก ทองแดง เหล็ก ก๊าซธรรมชาติ หินแร่

ภัยธรรมชาติ

 • อุทกภัย แผ่นดินถล่ม ไฟป่า

สภาพแวดล้อม

 • มลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม และยานพาหนะ มลพิษทางน้ำ จากการตัดไม้ทำลายปุา ควันจากไฟปุาของอินโดนีเซีย

เวลา

 • + 8 GMT

ประชากร (ปี 2554)

จานวนประชากร

 • 28.3 ล้านคน (2553)

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • 1.6% (2553)

สัญชาติ

 • มาเลเซียน (Malaysian)

เชื้อชาติ

 • มาเลย์ 50.4% จีน 23.7% ชนพื้นเมือง 11% อินเดียน 7.1% อื่นๆ 7.8%

ศาสนา

 • อิสลาม (ศาสนาประจำชาติ 60.4%) พุทธ (19.2%) คริสต์ (11.6%) ฮินดู (6.3%) อื่นๆ (2.5%)

ภาษา

 • Bahasa Melayu (ภาษาราชการ) อังกฤษ จีน (Cantonese, Mandarin Hokkien, Hakka, Hainan, Foochow)Telugu Malayalam Panjabi ไทย และทางตะวันออกมีภาษาท้องถิ่นจำนวนมาก ส่วนใหญ่พูดภาษา Iban และ Kadazan

การเมือง/การปกครอง

ระบอบการปกครอง

 • ระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประกอบด้วยสภาสองสภา คือวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร (ยกเว้น Melaka and Pulau Pinang (Penang)และ Sabah and Sarawak in East Malaysia มีผู้ว่าการแต่งตั้งโดยรัฐบาล อำนาจของรัฐบาลจำกัดโดยรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐ)

การแบ่งส่วนบริหาร

 • ประกอบด้วย 13 รัฐ ได้แก่ Johor Kedah Kelantan Melaka Negeri Pahang Perak Perlis Pulau Pinang Sabah Sarawak Selangor และ Terengganu และเขตสหพันธรัฐ ประกอบด้วย Kuala Lumpur Labuan และ Putrajaya

รัฐธรรมนูญ

 • 31 ส.ค. 2500 แก้ไขเมื่อ 16 ก.ย.2506

ระบบกฎหมาย

 • ใช้หลักกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (English common law) การพิจารณา ทบทวนโดยศาลสูงสุด กฎหมายอิสลามจะใช้กับชาวมุสลิมในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ครอบครัว

ฝุายบริหาร

 • ประมุขของรัฐ : H.M. The Yang Di-Pertuan Agong XIII Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah (13 ธ.ค.49)
 • นายกรัฐมนตรี : Y.A.B. Dato Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak (3 เม.ย.52)
 • รมว. กระทรวงการค้า และอุตสาหกรรม : H.E. Dato’ M ustapa Mohamed (9 เม.ย.52 )
 • คณะรัฐมนตรี : แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี จากรัฐสภา โดยได้รับการยินยอมจาก ประมุขของรัฐ
 • การเลือกตั้ง : ประมุขของรัฐเลือกโดยผู้ปกครองของทั้ง 9 รัฐ มีระยะเวลาการดำรง ตำแหน่ง 5 ปี นายกรัฐมนตรีได้รับเลือกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฝุายนิติบัญญัติ

ประกอบด้วยสภาสองสภา คือ
 • วุฒิสภา (Senate or Dewan Negara)จำนวน 70 คน โดย 44 คน แต่งตั้งโดย ประมุขของรัฐ และ 26 คน แต่งตั้งโดยองค์การนิติบัญญัติ
 • สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Rakyat) จำนวน 219 คน เลือกจากการลงคะแนน ความนิยมจากประชาชน มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี
 • การเลือกตั้ง สภาผู้แทนราษฎร ครั้งล่าสุดมีการเลือกตั้งเมื่อปี 2552

ฝุายตุลาการ

 • ศาลสหพันธรัฐ ผู้พิพากษาแต่งตั้งโดยประมุขของรัฐตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรี