ประเทศลาว

Laos

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • อยู่ระหว่างละติจูดที่ 14 -23 องศาเหนือ และลองติจูดที่ 100 -108 องศาตะวันออก
 • เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล (Land Lock)
 • ทิศเหนือ ติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวเขตแดนยาว 505 กม.
 • ทิศใต้ ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา แนวเขตแดนยาว 435 กม.
 • ทิศตะวันออก ติดกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แนวเขตแดนยาว 2,069 กม.
 • ทิศตะวันตก ติดกับราชอาณาจักรไทย แนวเขตแดนยาว 1,810 กม. และสาธารณรัฐ แห่งสหภาพพม่า แนวเขตแดนยาว 236 กม.

พื้นที่

 • 236 , 800 ตร . กม . หรือประมาณครึ่งหนึ่งของปร ะเทศไทย

ภูมิประเทศ

 • พื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 เป็นเขาและที่ราบสูง ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ภูเบี้ย อยู่ใน แขวงเชียงขวาง สูง 2,820 เมตร สปป.ลาวมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง 50,000 ตร.กม. หรือร้อยละ 21.11 ของพื้นที่ทั้งหมด

ภูมิอากาศ

 • สปป.ลาว มีสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อน มีฝนตกชุกระหว่าง พ.ค.-ก.ย. อุณหภูมิเฉลี่ยที่นครหลวงเวียงจันทน์ 25 องศาเซลเซียส (ม.ค.) และ 36-37 องศาเซลเซียส (เม.ย.) ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มม. ต่อปี

เมืองหลวง

 • นครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเมืองหลวงของประเทศ และเป็นเขตการปกครองพิเศษ อยู่ตรงข้าม จ.หนองคาย มีประชากร 730,000 คน

แขวงที่สาคัญ

 • แขวงสะหวันนะเขต มีประชากรมากที่สุดในประเทศ อยู่ตรงข้าม จ.มุกดาหาร ประชากร 900,000 คน
 • แขวงจาปาสัก มีประชากรมากเป็นอันดับสาม มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.อุบลราชธานี ประชากร 500,000 คน
 • แขวงคาม่วน มีประชากร 280,000 คน และมีปุาไม้และแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์อยู่ ตรงข้าม จ.นครพนม
 • แขวงหลวงพระบาง เป็นเมืองหลวงเก่า เป็นเมืองมรดกโลก และเป็นเมือง ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ สปป.ลาว

ทรัพยากรสำคัญ

 • ไม้ ข้าว ข้าวโพด เหล็ก ถ่านหิน ทองคำ ทองแดง และแหล่งน้ำผลิตไฟฟ้า

เวลา

 • เท่ากับประเทศไทย

ประชากร

ประชากร

 • 6.4 ล้านคน (2554) รวมประมาณ 68 ชนเผ่า ประกอบด้วย
  • ลาวลุ่ม (กลุ่มคนเชื้อชาติลาว ใช้ภาษาลาวเป็นภาษาหลัก) ร้อยละ 68
  • ลาวเทิง (เช่น ชนเผ่าขมุ) ร้อยละ 22
  • ลาวสูง (เช่น ชนเผ่าม้ง) ร้อยละ 9

โครงสร้างประชากร

 • อายุ 0-14 ปี จานวน 2.8 ล้านคน
 • อายุ 15-64 ปี จานวน 4.0 ล้านคน
 • อายุ 65 ปีขึ้นไป จานวน 0.2 ล้านคน

กำลังแรงงาน

 • 3.7 ล้านคน (2552) (อยู่ในภาคเกษตร 76.5% อุตสาหกรรม 7.5% ภาคบริการ 16%)

อัตราการรู้หนังสือ

 • ร้อยละ 73.0

ศาสนา

 • ร้อยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นับถือผี ศาสนาคริสต์ ประมาณ 100,000 คน และอิสลาม ประมาณ 300 คน

ภาษา

 • ภาษาราชการคือ ภาษาลาว
 • ภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษและฝรั่งเศส
 • ภาษาท้องถิ่นอื่นๆ ได้แก่ ภาษาไท ภาษาม้ง

การปกครอง

ระบบการปกครอง

 • สังคมนิยม โดยพรรคการเมืองเดียวคือ พรรคประชาชนปฏิวัติลาว มีอานาจสูงสุด ตั้งแต่ สปป.ลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.18

สถาบันการเมืองที่สาคัญ

 • พรรคประชาชนปฏิวัติลาว
 • สภารัฐมนตรี (พรรคฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี)
 • สภาแห่งชาติ (ประชาชนเลือกสมาชิกสภาแห่งชาติจากผู้ที่พรรคฯ เสนอ)

วันชาติ

 • 2 ธันวาคม

การแบ่งเขตปกครอง

 • แบ่งเป็น 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน์) คือ เซกอง อัตปือ สาละวัน จาปาสัก สะหวันนะเขต คาม่วน บอลิคาไซ เวียงจันทน์ ไชยะบุลี หลวงพระบาง เชียงขวาง หัวพัน พงสาลี อุดมไช หลวงน้าทา และบ่อแก้ว

รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

 • สปป.ลาวได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกเมื่อวันที่ 14 ส.ค.34 เดิมกฎหมาย อยู่ในรูปของคาสั่งฝุายบริหาร คือ ระเบียบคาสั่งของพรรค และสภารัฐมนตรี

ประธานประเทศ

 • พลโทจูมมะลี ไซยะสอน ดารงตาแหน่งตั้งแต่ มิ.ย.49

รองประธานประเทศ

 • พ.อ. บุนยัง วอละจิต ดารงตาแหน่งตั้งแต่ มิ.ย.49

นายกรัฐมนตรี

 • นายทองสิง ทามะวง (ประธานสภาแห่งชาติ) ดารงตาแหน่งตั้งแต่ ม.ค. 54 แทนนายบัวสอน บุบผาวัน นายกรัฐมนตรีลาวที่ประกาศลาออกตาแหน่งใน วันที่ 23 ธ.ค. 2553