ประเทศอินโดนีเซีย

Association of Southeast Asian Nations

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • เป็นประเทศหมู่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,508 เกาะ รวมอยู่ในพื้นที่ 4 ส่วน คือ
 1. หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ประกอบด้วย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี
 2. หมู่เกาะซุนดาน้อย ประกอบด้วย เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของ เกาะชวา ได้แก่ เกาะบาหล ี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร
 3. หมู่เกาะมาลุกุ หรือหมู่เกาะเครื่องเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กับอิเรียนจายา บนเกาะนิวกิน
 4. อิเรียนจายา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของปาปัวนิกินี ตั้งอยู่บนเส้นทางเชื่อมต่อ ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง ทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำให้สามารถควบคุมเส้นทางการติดต่อระหว่าง ทั้งสองมหาสมุทรโดยผ่านช่องแคบที่สำคัญ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบ ซุนดา และช่องแคบลอมบอก ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันจากตะวันออกกลาง มายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชีย

อาณาเขต

 • มีอาณาเขตรวม 2,830 กม. ติดต่อกับติมอร์เลสเต 228 กม. มาเลเซีย 1,782 กม. ปาปัวกีนี 820 กม .

พื้นที่

 • 1,904,569 ตร.กม. ( พื้นดิน 1,811,569 ตร.กม. และพื้นน้ า 93,000 ตร.กม. )

การใช้ที่ดิน

 • เป็นพื้นที่เพาะปลูก 11.0% (ปลูกพืชยืนต้น 7.0% อื่นๆ 83.0%)

ภูมิประเทศ

 • เป็นหมู่เกาะ 17,508 เกาะ

ภูมิอากาศ

 • เขตร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง (พ.ค.-ต.ค.) และฤดูฝน (พ.ย.-เม.ย.)

เมืองหลวง

 • กรุงจาการ์ตา (Jakarta)

วันชาติ

 • 17 สิงหาคม

เมืองสำคัญ

 • อินโดนีเซียมีทั้งหมด 33 จังหวัด และเขตการปกครองอิสระ 2 แห่ง คือ อาเจ๊ะห์ และยอร์กจาการ์ตา และเมืองส า คัญได้แก่ สุราบายา บันดุง เมดาน บาหลี

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ได้แก่ ถ่านหิน นิเกิล แมงกานิส อลูมิเนียม บอกไซด์ ดีบุก ทองแดง เงิน ทองคำ และ แร่เหล็ก ปุ๋ย ป่าไม้ ได้แก่ ไม้สัก ไม้จัน ไม้เต็ง ไม้ ยาง ไม้มะฮอกกานี ต้นปาล์ม หวาย และไม้ไผ่ และ ผลิตภัณฑ์ประมง

ผลผลิตทางการเกษตร

 • ปาล์มน้ำมัน โกโก้ เครื่องเทศต่างๆ กาแฟ ชา ยาสูบ และยางพารา

เวลา

 • GMT +7 เวลาเท่าประเทศไทย

ประชากร (ปี 2553)

จานวนประชากร

 • 245.6 ล้านคน (เกาะชวา 58 % เกาะสุมาตรา 21.1 % เกาะสุลาเวสี 7.1 % เกาะกาลิมันตัน 5.5 %)

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • 1.1 %

เชื้อชาติ

 • จาวา 40.6 % ซุนดา 15 % มาดู 3.3 % มินนัง 2.7 % อื่นๆ 29.9 %

ศาสนา

 • อิสลาม 86.1 % คริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ 5.7 % คริสต์นิกายแคทอลิก 3.0 % ฮินดู 1.8 % และอื่นๆ 3.4 %

ภาษา

 • Bahasa Indonesia เป็นภาษาราชการ (ดัดแปลงมาจากภาษามาเลย์) อังกฤษ ดัทช ์ และภาษาพื้นเมืองกว่า 583 ภาษา (ส่วนใหญ่พูดภาษาจาวา )

การรู้หนังสือ

 • อายุ 15 ปี ขึ้นไปอ่านออกเขียนได้ 90.4 %

การเมือง/การปกครอง

ระบอบการปกครอง

 • ประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ประธานาธิบดี

 • ดร .ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang YUDHOYONO) รับตำแหน่งสมัยแรกเมื่อปี 2547- 2552 และสมัยที่ 2 ปี 2552-2557 รับตำแหน่งเมื่อ 20 ตุลาคม 2552)

หัวหน้ารัฐบาล

 • ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang YUDHOYONO)

รัฐมนตรีต่างประเทศ

 • ดร.อาร์ เอ็ม มาร์ตี้ มูเลียนา นาตาเลกาวา

รัฐมนตรีการค้า

 • นายกีตาร์ เอราวัน เวจาวัน ( H.E. Mr. Gita Irawan Wirjawan) (ดำรงตำแหน่งเมื่อ 19 ตุลาคม 2554)

DG of International Trade Cooperation

 • Mr. Herry Soetanto