ราชอาณาจักรกัมพูชา

Kingdom of Cambodia

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กม. ไทย 798 กม. และเวียดนาม 1,228 กม.

อาณาเขต

 • ทิศเหนือติดประเทศไทย (เขต จ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์และบุรีรัมย์ ) และ สปป.ลาว (แขวงอัตตะปือและจ าปาสัก)
 • ทิศตะวันออกติดเวียดนาม (เขต จ.คอมทูม เปลกู การ์ลัดและกวางติ๊ด)
 • ทิศตะวันตกติดประเทศไทย (เขต จ.สระแก้ว จันทบุรีและตราด)
 • ทิศใต้ติดอ่าวไทย มีพรมแดนติดกับพรมแดน สปป.ลาว 541 กม. ไทย 798 กม. และเวียดนาม 1,228 กม.

พื้นที่

 • 181,035 ตร.กม. หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย

ภูมิประเทศ

 • กัมพูชามีลักษณะภูมิประเทศคล้ายชาม หรืออ่างคือ ตรงกลางเป็นแอ่งทะเลสาบ และลุ่มแม่น้าโขงอันกว้างขวาง มีภูเขาล้อมรอบอยู่ 3 ด้าน

ภูมิอากาศ

 • ร้อนชื้น มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 20-36 องศาเซลเซียส

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • อัญมณี เหล็ก ฟอสเฟต บ๊อกไซต์ ซิลิคอน ถ่านหิน แมงกานิส น้ามัน แก๊ส ไม้สัก

ประชากร (ปี 2554)

จานวนประชากร

 • 14.3 ล้านคน

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • ร้อยละ 1.7

เชื้อชาติ

 • กัมพูชา 90% เวียดนาม 5% จีน 1 % อื่นๆ 4%

ศาสนา

 • พุทธศาสนานิกายเถรวาท 96%

ภาษา

 • ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาเขมร ส่วนภาษาที่ใช้งานทั่วไป ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

การเมือง/การปกครอง

ระบอบการปกครอง

 • ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ

เขตการปกครอง

 • กัมพูชาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 จังหวัด (เขต : provinces; khet) และ 4 เทศบาล* (กรุง : municipalities; krung)

กษัตริย์

 • พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี (His Majesty King Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 47

นายกรัฐมนตรี

 • สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเตโชฮุน เซน (Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen)

รมว. กระทรวงพาณิชย์

 • นายจอม ประสิทธิ์ (Mr. Cham Prasidh)

เมืองหลวง

 • กรุงพนมเปญ (Phnom Penh)

วันชาติ

 • 9 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันได้รับเอกราชเมื่อปี 2496

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)

 • นางจิรนันท์ วงษ์มงคล

สมาชิกอาเซียน

 • 30 เม.ย. 42

สมาชิก WTO

 • 13 ต.ค. 47 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 148