ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

Brunei Darussalam

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

 • ตั้งอยู่ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ นเกาะบอร์เนียว ในทะเลจีนใต้ แบ่งออกเป็น 4 เขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong

พื้นที่

 • 5,765 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนแผ่นดิน 5270 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ 70% เป็นป่าเขตร้อน) และเป็นผืนน้ำ 500 ตารางกิโลเมตร

ดินแดนอาณาเขต

 • รวม 381 กิโลเมตร มีดินแดนอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียทั้งหมด

เขตชายฝั่ง

 • 161 กิโลเมตร

ภูมิประเทศ

 • พื้นที่ชายฝั่งสูงขึ้นเป็นภูเขาทางทิศตะวันออก และเนินเขาต่ำทางทิศตะวันตก

ภูมิอากาศ

เป็นเขตมรสุมฤดูร้อน แต่มีความแตกต่างด้านภูมิอากาศอย่างมากระหว่าง เวียดนามภาคเหนือ และภาคใต
 • อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก และมี อุณหภูมิอบอุ่น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

เมืองหลวง

 • บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และไม้

ภัยธรรมชาติ

 • ไต้ฝุุ่น แผ่นดินไหว และอุทกภัย

เวลา

 • + 8 GMT

ประชากร ( ประมาณการ กรกฎาคม 255 4 )

จานวนประชากร

 • 401,890 คน เป็นอันดับที่ 174 ของโลก

อัตราการเพิ่มของประชากร

 • 1.712 %ต่อปี

โครงสร้างอายุ

 • ประชากรช่วงอายุ 0-14 ปี : 25.5% (เพศชาย 52,944 เพศหญิง 49,729)
 • ประชากรช่วงอายุ 15 – 64 ปี : 70.9 % (เพศชาย 141,121 เพศหญิง 143,977)
 • ประชากรช่วงอายุ 65 ขึ้นไป : 3.5% (เพศชาย 6,881 เพศหญิง 7,283)

เชื้อชาติ

 • ชาวบรูไน (Bruneian)

เชื้อชาติ

 • มาเลย์ 66.3% จีน 11.2% ชาวพื้นเมือง 3.4% อื่นๆ 19.1%

ศาสนา

 • ศาสนาประจำชาติ คือ อิสลาม 67% และศาสนาอื่น ได้แก่ พุทธ 13% คริสต์ 10% และอื่นๆ 10%

ภาษา

 • ออกเป็นกฎหมายให้ใช้ภาษามลายู และอักษรยาวี ((Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นภาษาอังกฤษ และจีน

อัตราส่วนประชากรที่รู้หนังสือ

 • 92.7% ของประชากรทั้งหมดอ่านออกเขียนได้

การเมือง/การปกครอง

รูปแบบการปกครอง

 • สมบูรณาญาสิทธิราช ตามปรัชญา “ราชาธิบไตยอิสลามมลายู (Islam Beraja-MIB รือ Malay Islamic Monarchy)

เขตการปกครอง

 • แบ่งเป็น 4 เขต คือ Brunei-Muara, Belait, Temburong, Tutong

รัฐธรรมนูญ

 • 29 กันยายน 2502 (แก้ไขล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527)

ระบบกฎหมาย

 • ใช้หลักกฎหมายอังกฤษ สำหรับชาวมุสลิม ใช้ Islamic Shari a law แทน กฎหมายแพ่งในหลายสาขา

วันชาติ

 • 23 กุมภาพันธ์ ( บรูไนได้รับเอกราชจากที่อยู่ภายใต้อารักขาของอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2527) บรูไนได้จัดฉลองวันชาติครบรอบปีที่ 26

ฝ่ายบริหาร

ประมุขของรัฐ

 • สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซาน ัล โบลเกียห์ มูอิซ ซัดดิน วัดเดาละห์ (His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiahu’izzaddin Waddaulah) ทรงเป็นประมุขของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2510

หัวหน้ารัฐบาล

 • สมเด็จพระราชาธิบดีทรงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รมว. กระทรวงการต่างประเทศและการค้า

 • เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ (His Royal Highness Prince Mohamed Bolkiah)

รมช. กระทรวงการต่างประเทศและการค้า

 • H.E. Pehin Orang Kaya Pekerma Dewa Dato Seri Setia Lim Jock Seng, Second Minister of Foreign Affairs and Trade

คณะรัฐมนตรี

 • มีรัฐมนตรีทั้งสิ้นจำนวน 22 คน แต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดี

ฝ่ายนิติบัญญัติ

 • สภานิติบัญญัติบรูไน (Brunei Legislative Council: Legco) ประช ุมครั้งแรกเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2547 ในรอบ 20 ปี มีสมาชิก 21 คนซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสุลต่าน รัฐธรรมนูญที่ผ่านการแก้ไขกำหนดให้มีสมาชิกสภา 45 คน (มาจากการเลือกตั้ง 15 คน) และเมื่อว ันที่ 1 กันยายน 2548 สุลต่านได้ยกเลิกสภาเดิม และแต่งตั้งสภาใหม่โดยมีสมาชิก 29 คน

ฝ่ายตุลาการ

 • รัฐธรรมนูญระบุให้อำนาจตุลาการอยู่ภายใต้การดูแลของศาลฎีกา โดยผู้พิพากษาทำสัตย ปฏิญาณกับสมแด็จพระราชาธิบดีในช่วงเวลา 3 ปี และให้คณะกรรมธ ิการสภาองคมนตรี (Judicial Committee of Privy Council ) ในกรุงลอนดอน ทำหน้าที่ศาลสูงสุดสำหรับคดีทางแพ่ง ส่วน Shariah court ดูแลกฎหมายอิสลาม (2006)