ตารางการดําเนินมาตรการภายใต้แผนงานการจัดตั้ง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

Association of Southeast Asian Nations

องค์ประกอบหลักองค์กรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขาหน่วยงานปฏิบัติ
A. HUMAN DEVELOPMENT
A1. Advancing and Prioritizing Education ASED - กระทรวงศึกษาธิการ
A2. Investing in Human Resource Development ASED - กระทรวงศึกษาธิการ
A3. Promotion of Decent Work ALMM - กระทรวงแรงงาน
A4. Promoting Information and Communication Technology TELMIN - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กระทรวงศึกษาธิการ
A5. Facilitating access to applied Science and Technology AMMST - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
A6. Strengthening entrepreneurship skills for women, youth, elderly and persons with disabilities AMMSWD/ALMM - กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนย์
- กระทรวงแรงงาน
A7. Building Civil Service Capability ACCSM - กพ.
- กพร
B. SOCIAL WELFARE AND PROTECTION
B1. Poverty Alleviation AMRDPE - กระทรวงมหาดไทย
- สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
B2. Social safety net and protection from the negative impacts of integration and globalization AMMSWD - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนย์
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงการคลัง
B3. Enhancing food security and safety2 AMAF/AHMM - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กระทรวงสาธารณสุข
B4. Access to healthcare and promotion of healthy lifestyles AHMM - กระทรวงสาธารณสุข
B5. Improving capability to control communicable diseases AHMM - กระทรวงสาธารณสุข
B6. Ensuring a drug-free ASEAN ASOD ภายใต้ AMMTC - สํานกงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
B7. Building disaster-resilient nations and safer communities ACDM ภายใต้ AMMDM - กรมป้องกนและบรรเทาสาธารณภัย
- กรมป้องกนและบรรเทา สาธารณภัย
- กระทรวงสาธารณสุข
C. SOCIAL JUSTICE AND RIGHTS
C1. Promotion and protection of the rights and welfare of women, children, the elderly and persons with disabilities AMMSWD - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนย์
- กระทรวงยุติธรรม
C2. Protection and Promotion of the rights of migrant workers ALMM กระทรวงแรงงาน
C3. Promoting Corporate Social Responsibility (CSR) AMMSWD กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์
- กระทรวงด้านเศรษฐกิจ(กระทรวงการคลัง/กระทรวงพาณิชย์)
- สํานักนายกรัฐมนตรี
- ก.พ.
- ก.พ.ร.
- สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
D. ENSURING ENVIRONMENTALSUSTAINABILITY
D1. Addressing global environmental issues AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
D2. Managing and preventing transboundary environmental pollution
D2.1. Transboundary Haze Pollution
D2.2. Transboundary Movement of Hazardous Wastes
AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กระทรวงอุตสหากรรม (D2.2)
D3. Promoting Sustainable Development through environmental education and public participation AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงศึกษาธิการ
D4. Promoting Environmentally Sound Technology(EST) AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
D5. Promoting quality living standards in ASEAN cities/urban areas AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กรุงเทพมหานคร
D6. Harmonizing environmental policies and databases AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
D7. Promoting the sustainable use of coastal and marine environment AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
D8. Promoting Sustainable Management of Natural Resources and Biodiversity AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
D9. Promoting the Sustainability of Freshwater Resources AMME กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
D10. Responding to Climate Change and addressing its Impacts AMME - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
D11. Promoting Sustainable Forest Management(SFM)AMAF - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
E. BUILDING ASEAN IDENTITY
E1. Promotion of ASEAN Awareness and a sense of community AMRI/AMCA - กรมประชาสมพันธ์
- กระทรวงวัฒนธรรม
E2. Preservation and promotion of ASEAN Cultural Heritage AMCAกระทรวงวัฒนธรรม
E3. Promotion of Cultural Creativity and Industry AMCA กระทรวงวัฒนธรรม
E4. Engagement with the Community AMMSWD กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยุ์
F. Narrowing the Development Gap (NDG) IAI - สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- กระทรวงการคลัง