สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Treaty of Amity andCooperation in Southeast Asia - TAC

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity andCooperation in Southeast Asia - TAC) จัดทำขึ้นโดยประเทศสมาชิกอาเซียน ๕ ประเทศ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร ์และไทย) และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่๒๔ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๑๙ เพื่อกำหนดหลักการ ดำเนินความสัมพันธ์ในภูมิภาค ได้แก่ (๑) การเคารพในอำนาจอธิปไตย ความเสมอภาค และบูรณภาพแห่ง ดินแดน (๒) การไม่แทรกแซงกิจการภายใน (๓) การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี (๔) การไม่ใช้หรือขู่ว่าจะใช้กำลังและ (๕) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งมีมาตราเกี่ยวกับแนวทางการยุติข้อพิพาทโดยสันติวิธีโดยอาศัย กลไกคณะอัครมนตรี (High Council) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในภูมิภาค

ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ได้เชิญชวนให้ประเทศนอกภูมิภาค (ตามมติที่ประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่๙ ที่เมืองบาหลีเมื่อป ี๒๕๔๖) โดยเฉพาะประเทศคู่เจรจาของอาเซียน และประเทศที่เข้าร่วมการ ประชุมอาเซียนว่าด้วยการเมืองและความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก ภาคยานุวัติ TAC ทั้งนี้การภาคยานุวัติ TAC ของประเทศนอกอาเซียนจะช่วยเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและส่งเสริมมาตรการการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศนั้น ๆ ได้

สนธิสัญญาฯ มีพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติม ๓ ฉบับ

ฉบับที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ เปิดโอกาสให้รัฐนอกเอเชียตะวันออกเฉียงภาคยานุวัติและการใช ้กลไกอัครมนตรีในการแก้ไขข้อพิพาท จะใช้ในกรณีที่รัฐนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทโดยตรง

ฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ กำหนดให้การภาคยานุวัติโดยรัฐอื่นนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะต้องได้รับความยินยอมจากทุกประเทศสมาชิกอาเซียน

ฉบับที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เปิดโอกาสให้องค์การระดับภูมิภาคซึ่งมีสมาชิกเป็นรัฐอธิปไตย สามารถภาคยานุวัติสนธิสัญญาได้

ปัจจุบันสนธิสัญญา TAC มีอัครภาคี๒๙ ประเทศ กับ ๑ องค์กรระหว่างประเทศเรียงตามการ ภาคยานุวัติประกอบด้วยอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย สิงค์โปร ์บรูไนฯ เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมาร ์ปาปัวนิวกีนี จีน อินเดีย ญีปุ่น ปากีสถาน เกาหลีใต ้รัสเซีย มองโกเลีย นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ติมอร์-เลสเต ศรีลังกา บังกลาเทศ เกาหลีเหนือ สหรัฐฯ ตุรกีแคนาดา และสหราชอาณาจักร ทั้งนี้พิธีสารฉบับที่๓ ได้มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนั้น สหภาพยุโรปสามารถ ภาคยานุวัติสนธิสัญญา TAC ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ครั้งที่๔๕ ณ กรุงพนมเปญ เมื่อต้น เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕

กองอาเซียน ๑
กรมอาเซียน
สิงหาคม ๒๕๕๕

ดูรายละเอียดทั้งหมด