แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)

เรา ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) ในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่๒๑ ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ยํ้าจุดยืน ถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพ ขั้นพื้นฐาน รวมถึงหลักการแห่งประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และธรรมาภิบาล ตามที่บัญญัติไว้ใน กฏบัตรอาเซียน

กล่าวยํ้า พันธกิจของอาเซียนและรัฐสมาชิกที่มีต่อกฏบัตรสหประชาชาติปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ และกลไกระหว่างประเทศอื่นๆว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รัฐสมาชิกอาเซียนเป็นภาคีและที่เกี่ยวเนื่องกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ยอมรับ ความสำคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในฐานะเป็น สถาบันสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่จะนำมาซึ่งการสร้างชุมชนที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาเซียน และถือเป็นวิถีไปสู่การบรรลุศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนอาเซียน

ชื่นชม คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในการพัฒนาปฏิญญาสิทธิมนุษยชนที่มีความครอบคลุม โดยการหารือกับองค์กรเฉพาะด้านของอาเซียนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ยอมรับ บทบาทที่มีความหมายของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน อาเซียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับไอช่า

ยอมรับ ความสำคัญของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในฐานะเป็น สถาบันสูงสุดด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนที่จะนำมาซึ่งการสร้างชุมชนที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อาเซียน และถือเป็นวิถีไปสู่การบรรลุศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนอาเซียน

ในการนี้จึงตกลงว่า
๑. รับรอง ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
๒. ยืนยัน ความรับผิดชอบของเราในการนำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนไปปฏิบัติดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อการบรรลุการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และ
๓. ยืนยัน ความรับผิดชอบในการนำปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติใช้ให้ตรงตาม ความรับผิดชอบที่มีอยู่ตามกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ ปฏิญญาเวียนนาและแผนปฏิบัติการ และกลไกระหว่างประเทศอื่นๆว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนที่รัฐ สมาชิกอาเซียนเป็นภาคีและที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชน

ลงนาม ที่กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในวันที่๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ดูรายละเอียดทั้งหมด