ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ASEAN Human Rights Declaration

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

เรา ประมุขรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลของบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส ์สาธารณรัฐสิงคโปร ์ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในวาระการประชุมสุดยอด อาเซียนครั้งที่๒๑

ในชั้นนี้ AICHR กำหนดเนื้อหาของปฏิญญา ๘ ส่วน (๑) อารัมภบท (๒) หลักการทั่วไป (๓) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (๔) สิทธิทางเศรษฐกิจ (๕) สิทธิทางสังคมและวัฒนธรรม (๖) สิทธิในการ พัฒนา (๗) สิทธิในสันติภาพ (๘) ความร่วมมือในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน

ในการดำเนินการเพื่อยกร่างปฏิญญาฯ AICHR ได้กำหนดการดำเนินการ ๒ ขั้นตอน (๑) จัดตั้ง คณะทำงานเพื่อยกร่างปฏิญญาฯ ฉบับพื้นฐาน คณะทำงานฯ นี้ประกอบด้วยผู้แทนที่คัดเลือกโดยผู้แทน AICHR และได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ ในส่วนของไทย กระทรวงฯ ได้อนุมัติตาม ข้อเสนอของ ดร. ศรีประภา เพชรมีศรีผู้แทนไทยใน AICHR ให ้ดร. เสรีนนทสูติเป็นผู้แทนไทยใน คณะทำงานฯ ซึ่งมีวาระการทำงาน ๖ เดือน และได้หมดวาระลงเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๕ โดยคณะทำงาน ดังกล่าวได้เสนอร่างปฏิญญาฯ ฉบับพื้นฐานต่อ AICHR เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (๒) AICHR จะพิจารณาและ เจรจายกร่างปฏิญญาฯ ต่อไปในช่วงปี ๒๕๕๕ ในชั้นนี้ AICHR กำหนดการพิจารณาร่างปฏิญญาฯ ให้แล้ว เสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ และจะเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในเดือนกรกฎาคม เพื่อพิจารณาและผู้นำเพื่อรับรองต่อไป ทั้งนี้ AICHR ได้หารือกับองค์กรต่างๆ ของอาเซียน (sectoral bodies) และภาคประชาสังคม ในการยกร่างปฏิญญาฉบับนี้ด้วย

การดำเนินการยกร่างปฏิญญาฯ ได้รับความสนใจจากทั้งภายในและนอกภูมิภาคเป็นอย่างมาก แถลงการณ์ประธานในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่๑๙ ที่บาหลีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ แสดงความ ยินดีต่อการเริ่มต้นกระบวนการยกร่างปฏิญญาฯ ซึ่งจะสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญของอาเซียนในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้และมีมติให้ AICHR เสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ ในการรับฟัง ความคิดเห็นจากภายนอก AICHR กำหนดที่จะหารือกับองค์กรที่ดำเนินงานเรื่องสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค อย่างไรก็ดี AICHR ยังสงวนท่าทีในการหารือกับองค์กรนอกภูมิภาค โดยเกรงว่าองค์กรเหล่านี้พยายามที่จะ ใช้มาตรฐานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอื่นๆ มากำหนดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของอาเซียน

ในส่วนของไทย ผู้แทนไทยใน AICHR และในคณะทำงานได้ดำเนินกิจกรรมสร้างความตระหนักร ู้เรื่องสิทธิมนุษยชน และหารือกับภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในปี๒๕๕๕ กำหนดจัดขึ้น ๖ ครั้ง

กองอาเซียน ๑
กรมอาเซียน
สิงหาคม ๒๕๕๕

ดูรายละเอียดทั้งหมด