Lastest News

 • 18 เม.ย. 2562

  22 viewer
  เกษตรฯ เฝ้าระวังอหิวาต์แอฟริกาสุกรตามแนวชายแดน

 • 18 เม.ย. 2562

  17 viewer
  ดึงกิจการ "เพาะปลูก-ประมง-ป่าไม้-เลี้ยงสัตว์" เข้าประกันสังคม หวังคุ้มครองลูกจ้าง

 • 18 เม.ย. 2562

  17 viewer
  เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.๑๐ “รวมพลังช่วยเกษตรกร สร้างรายได้ยั่งยืน

 • 18 เม.ย. 2562

  28 viewer
  กพส.ทุ่ม500ล้านปล่อยกู้ช่วยภัยแล้ง

 • 12 เม.ย. 2562

  30 viewer
  กรมส่งเสริมการเกษตรเผยมาตรการสู้ภัยแล้ง พร้อมแนะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล-ไม้ยืนต้นวางแผนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและประหยัดน้ำ

 • 12 เม.ย. 2562

  34 viewer
  ล้อมคอก'ทุเรียนอ่อน' ห้ามหลอกขายลูกค้า
 • งานวิจัย
  Research
 • นวัตกรรม
  Innovation
BAAC Research Center Critics
ยืนยันคำสั่ง?
คุณต้องการดำเนินการต่อไปหรือไม่?
Message