ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ธ.ก.ส. ตรวจเยี่ยม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล่อนด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ และ โครงการระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ
27 ม.ค. 2565
64

                ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล่อนด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี และ โครงการระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
1.เทคโนโลยีการเพาะปลูกเมล่อนในโรงเรือนอัจฉริยะ 
2.ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ Handy Sense

ธ.ก.ส.ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล่อนด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ
เทคโนโลยีการเพาะปลูกเมล่อนในโรงเรือนอัจฉริยะ
ธ.ก.ส.ตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล่อนด้วยระบบโรงเรือนอัจฉริยะ
ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ Handy Sense
PANDINTHONG.COM
Loading