ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ชีวิต Go Green ด้วยสินเชื่อรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน
10 ม.ค. 2565
114
ชีวิต Go Green ด้วยสินเชื่อรักษ์ป่าไม้ ไทยยั่งยืน ธ.ก.ส. ร่วมสนับสนุนการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปลูกไม้เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุนในการปลูกไม้เศรษฐกิจ และเป็นรูปแบบการปลูกป่าตามที่โครงการกำหนด
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและหรือค่าลงทุนในการสนับสนุนปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น เพาะพันธุ์ไม้ และหรือเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย
คุณสมบัติของผู้กู้ :
เป็นเกษตรกร บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มบุคคล วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ภาคการเกษตร
ตรวจสอบเงื่อนไข-คุณสมบัติผู้กู้เพิมเติมและติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ สอบถามโทร Call Center 02-5550555
#BAAC #ธกส สินเชื่อรักษ์ป่าไม้ไทยยั่งยืน
 
ที่มา : ธกส BAAC Thailand
PANDINTHONG.COM
Loading