ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
พาส่องนโยบายภาคเกษตรในปี 2565
4 ม.ค. 2565
94
พาส่องนโยบายภาคเกษตรในปี 2565
โดยกระทรวงเกษตรฯ จะเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุง พัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
1. การใช้ประโยชน์จาก Big Data เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ และวางแผนด้านการเกษตรร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
2. พัฒนาช่องทางการตลาด ทั้งในรูปแบบตลาดออนไลน์และออฟไลน์
3. สร้างมาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตร ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
5. พัฒนาเมล็ดพันธุ์ สัตว์ ประมง ให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย และเพียงพอกับความต้องการในการทำการเกษตร
6. การป้องกันโรคระบาดจากพืชและสัตว์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร
ธ.ก.ส. ขอสัญญาว่า เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทย ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีต่อไป
 
อ้างอิงข้อมูลจาก :
ที่มา :

ธกส BAAC Thailand

PANDINTHONG.COM
Loading