ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
กรมส่งเสริมเกษตร สร้างเครือข่าย Young Smart Farmer-Smart Farmer หวังเป็นผู้นำองค์ความรู้ชุมชนพี่น้องเกษตร ทั่วประเทศ
21 มิ.ย. 2565
21

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดติวเข้ม Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หวังเป็นผู้นำด้านองค์ความรู้ให้เกษตรกรทั่วประเทศ พร้อมยกระดับสู่เกษตรเชิงธุรกิจ 
วันนี้ (11 มิ.ย.) นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร พัฒนาเกษตรกรให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ สามารถเป็นต้นแบบด้านองค์ความรู้ในการทำการเกษตร รวมถึงการสนับสนุนลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต รวมถึงให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน มุ่งเน้นให้ อกม. ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ 5 ข้อ ในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 และ อกม. ได้ดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตามบริบทของพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดตั้ง อกม. ทั่วประเทศแล้วรวมจำนวนกว่า 75,095 ราย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมในโอกาสเป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด บริเวณคุ้มพญาซอ รีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมาว่า “ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรรุ่นใหม่ ทุกคน ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับและพัฒนาภาคการเกษตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า การบริหารจัดการ และด้านการตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต จากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิต และทุกหมู่บ้านมีความจำเป็นต้องมีผู้นำทางด้านการเกษตร หรือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ให้มีองค์ความรู้ด้านเกษตรเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่กระบวนการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร และทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่งคงและยั่งยืนอย่างแท้จริง การจัดเวทีสัมมนาในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาให้เกษตรกรไทยและเครือข่าย Young Smart Farmer ได้พัฒนาศักยภาพให้สามารถตอบโจทย์การเกษตรเชิงธุรกิจได้ ดั่งคำที่ว่า “พ่อปลูก ลูกขาย” อันนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีคุณภาพได้ และจะเป็นกำลังสำคัญในการผลิตอาหารให้กับคนไทยทั้งประเทศ และทั้งโลกได้ในอนาคต”

ทั้งนี้ การจัดสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer, Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านระดับจังหวัด ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ปรับแนวคิดสู่การเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น ส่งเสริมทักษะด้านการบริหารจัดการกลุ่มองค์กร และเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง Smart Farmer และ Young Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รวมเกษตรกรเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 100 ราย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีสัมมนาการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเครือข่าย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การถ่ายภาพสินค้าและสร้างคอนเทนท์สำหรับตลาดออนไลน์ และ การขายสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Facebook, Line Official, Tiktok พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงาน “การขับเคลื่อนเครือข่าย Smart Farmer, Young Smart Farmer และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม” รวมจำนวน 9 บูธ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติม

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000055534
PANDINTHONG.COM
Loading