ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อคนรักสุขภาพ ที่ จ.อำนาจเจริญ
14 ก.ย. 2564
31
ทุกวันนี้ การบริโรคพืชผัก อาหาร การกิน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจมีสิ่งปลอมปน  เป็นพิษ เข้าสู่รายกายได้ ทำให้ผู้คน หันมานิยม บริโภคพืชผักอินทรีย์ ปลอดสารพิษ กันมากขึ้น 
 
จังหวัดอำนาจเจริญ ตระหนักถึงปัญหาสารพิษตกค้าง มากับ พืชผัก อาหาร การกิน เป็นอย่างมาก จึงได้จัดมหกรรม “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สินค้าดีอำนาจเจริญ รวมพลคนเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้น ที่ สวนพุทธอุทยาน ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า   และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ อีกด้วย 
 
ตามที่รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยตั้งวิสัยทัศน์ให้ ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การจำหน่ายสินค้า และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 
จังหวัดอำนาจเจริญ จึงมุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิปลอดภัย ตามวิสัยทัศน์จังหวัดอำนาจเจริญที่ว่า “ เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทาการค้าสู่อาเซียน” และมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร คือ การพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยการเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ให้เป็น 150,000 ไร่ ภายในปี 2565  
 
ปัจจุบัน จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 131,052 ไร่  พื้นที่ผลิตหอมมะลิอินทรีย์ จำนวน 128,919 คิดเป็นร้อยละ 99 ของพื้นที่เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดของจังหวัดอำนาจเจริญ  
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและหลายหน่วยงานบูรณาการ จัดกิจกรรม “ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สินค้าดีอำนาจเจริญ รวมพลคนเกษตรกรรมยั่งยืน” ขึ้น ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ.สวนพุทธอุทยาน ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ  
 
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนาการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ การบรรยายวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ การจัดทำข้อตกลง(MOU) การรับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์แปลงใหญ่ การจัดนิทรรศการการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยใช้เทคโนโลยี่และนวัตกรรม ของส่วนราชการ ภาคเอกชน กลุ่มองค์กรเกษตร การจัดแสดงและจำหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์อำนาจเจริญ การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป การจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอื่นๆ ของวิสาหกิจชุมชน และ องค์กรเกษตรจากทุกอำเภอ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการส่งเสริมการผลิตการตลาดข้าวหอมมะลิอินทรีย์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 
นอกจากนี้ ยังมีการมอบเครื่องจักรกลทางการเกษตร ของกลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 102 แปลง งบประมาณ 305,315,160 บาท โดยมีเครื่องจักรกล ประกอบด้วย โดรน 4 เครื่อง เครื่องอัดฟาง 15 เครื่อง รถพ่วง รถบรรทุก 24 คัน รถเกี่ยวข้าวนวดข้าว 50 คัน รถฟาร์มแทรคเตอร์ 103 คัน รถดำนา 16 คัน เครื่องปรับระดับหน้าดิน 2 เครื่อง และเครื่องจักรกลอื่นๆ อาทิ เช่น เครื่องเครฟยางพารา  เครื่องสับ เครื่องปลูกมันสำปะหลัง เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย... 
 
ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ที่มาของข้อมูล : www.banmuang.co.th/news/region/250198
PANDINTHONG.COM
Loading