ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
ธ.ก.ส. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อพัฒนาการเกษตร
10 ก.ย. 2564
41
ธ.ก.ส. จับมือ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หนุนการเจาะบ่อน้ำบาดาล การจัดหาแหล่งน้ำบาดาล น้ำต้นทุนให้กับชุมชนที่มีศักยภาพมาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ภายใต้การแบ่งปันผลประโยชน์ อย่างเกื้อกูล พร้อมสนับสนุนสินเชื่อและพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจชุมชน

     วันนี้ (12 พฤษภาคม 2563) ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24 ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วย    “การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้น้ำบาดาลเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระหว่าง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กับ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อร่วมจัดหาน้ำต้นทุนและยกระดับกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นกลุ่มผู้ผลิต และนำไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

 

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย เกิดขึ้นเร็วกว่าทุกปี ทั้งทวีความรุนแรงและขยายพื้นที่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เกิดสภาวะขาดแคลนน้ำ ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เล็งเห็นความสำคัญในภาคเกษตรกรรมมาโดยตลอด จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยในปีพ.ศ. 2563 นี้ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาให้กลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศมากกว่า 793 แห่ง โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้พลังงานทางเลือก คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งความร่วมมือ กับ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ที่เคยเป็นกลุ่มผู้ใช้น้ำ ให้กลายเป็นกลุ่มผู้ผลิตที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งในระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

http://www.dgr.go.th/th/newsAll/17/3302

PANDINTHONG.COM
Loading