ตกลง
แผ่นดินทอง
PANDINTHONG
ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธกส.
เกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ Hand Sense
22 ก.ค. 2564
562

Handy Sense เป็นระบบเก็บข้อมูลเซนเซอร์ และแอปพลิเคชันในการควบคุมสภาวะแวดล้อมที่สำคัญทางการเกษตร โดยระบบสามารถกำหนด ตัวแปรควบคุมสภาวะแวดล้อมผ่านการวิเคราะห์ Data Analytic เพื่อให้ได้สภาวะที่เหมาะสมสำหรับควบคุมกระบวนการเพาะปลูกมากที่สุด

ประโยชน์ของการใช้ระบบเกษตรแม่นยำ
1. ผลผลิตมีคุณภาพที่สม่ำเสมอและปริมาณคงที่เนื่องจากมีเทคโนโลยีควบคุมกระบวนการเพาะปลูก
2. ประมาณการผลผลิตได้ล่วงหน้า สามารถลดปัญหาผลผลิตขาดแคลนหรือล้นตลาด
3. ลดการใช้แรงงาน เหมาะกับอนาคตที่แรงงานขาดแคลน
4. สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีโดยไม่พึ่งพิงฤดูกาล
5. การใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ทำให้สะดวกเข้าถึงได้ง่าย การควบคุมกระบวนการเพาะปลูก ทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้น
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายผลสู่เกษตรกรรุ่นต่อไปเป็นไปได้ง่าย ลดเวลาการลองผิดลองถูกโดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวเชื่อมประสานการถ่ายทอดองค์ความรู้

คุณสมบัติของอุปกรณ์
• แสดงผลข้อมูลสภาวะปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ทุกเวลา
• สามารถแสงผลข้อมูลย้อนหลังได้ในรูปแบบกราฟ
• สามารถเลือกสภาวะที่เหมาะสมตามชนิดของพืช
• สามารถกำหนดค่าสูงสุด – ต่ำสุดที่พืชต้องการได้
• โปรแกรมแจ้งเตือนเมื่อผลจากการวัดออกนอกสภาวะที่กำหนด
• สามารถควบคุมการให้น้ำปุ๋ยโดยใช้ระบบอัตโนมัติ
• สามารถควบคุมระบบผ่าน Smart Phone

ชนิดเซนเซอร์
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
• เซนเซอร์วัติความชื้นดิน
• เซนเซอร์วัดความชื้นสัมพัทธ์
• เซนเซอร์วัดแสง

ผู้พัฒนานวัตกรรม
สถานที่ผลิต: หน่วยวิจัยระบบไซเบอร์-ภายภาพ (Cyber Physical System)
หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์: 0873969449, ( 66)2-564-6900 ต่อ 2578
E-Mail : nccpi-cps@nectec.or.th

ที่มาของข้อมูล
หน่วยวิจัยระบบไซเบอร์-ภายภาพ (Cyber Physical System)
หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
https://handysense.io/

คลิปวีดีโอ
1. HandySense | ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ
2. HandySense | EP.1 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ "เพื่อทุกคน"
3. HandySense | EP.2 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ - ผู้ประกอบการ
4. HandySense | EP.3 ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะ - ปราชญ์เกษตร

PANDINTHONG.COM
Loading